Друзі та партнери

Вітчизняні контакти:

 • Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України;
 • Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;
 • Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія;
 • Український філософський фонд;
 • Центр гуманітарної освіти НАН України;
 • Інститут дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України;
 • Рада з космічних досліджень НАН України;
 • Благодійна організація “Центр практичної філософії”;
 • Головна астрономічна обсерваторія НАН України;
 • Товариство російської філософії при Українському філософському фонді;
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;
 • Харківський національний авіаційний університет;
 • Харківський планетарій ім. Ю.Гагаріна;
 • Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка;
 • Житомирський музей космонавтики ім. С.П. Корольова.

Міжнародні зв’язки:

 • Білоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки;
 • Фрайбургський уіверситет. Інститут антропології;
 • Ягеллонський університет (м. Краків);
 • Інститут філософії університету ім. М. Коперніка, м. Торунь;
 • Вища школа бізнесу -National-Louis University (Польща, Новий Сонч);
 • Collegium Medicum Jagiellonian University (Krakow, Польща);
 • International Academy of Philosophy Principality of Liechtenstein (Ліхтенштейн);
 • University of Nicolas Copernicus in Torun (Польща);
 • United Nations ООН (Женева, Швейцарія);
 • Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна (Білорусь);
 • Інститут європейських досліджень НАНУ;
 • Wyzsza szkola zarzadzania I administracji w Opole (м. Ополє, Польща);
 • Prague Institute for Qualification Enhancement Prazsky Institut zvysovani kvalifikace (Praha, Ceska repablika);
 • EDP Sciences – Web of Conferences (Франція);
 • Uniwersytet Opolski (UO) (Польща);
 • Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы (Білорусь);
 • Wyższa Szkoła Nauk Prawnych i Administracji im. L. Petrażyckiego (Польща);
 • Publishing House “Baltija Publishing” (Рига, Латвія) та інші.

Кафедра співпрацює з Інститутом досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України, з кафедрою філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, з кафедрою філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, з філософським факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з кафедрою філософії, політології та міжнародних відносин Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, з Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, з Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією з кафедрами філософії і етнології та культурної антропології Університету ім. М. Коперніка (м. Торунь, Польща) тощо. Результатом співпраці є взаємні публікування наукових праць, проведення спільних наукових заходів – конференцій, «круглих столів», філософських читань тощо, захист наукових робіт, експертна робота, робота як опонентів, участь у роботі редакційних колегій, проходження практики здобувачами вищої освіти тощо.

Співпраця з кафедрами філософії і етнології та культурної антропології Університету ім. М. Коперніка (Польща, м. Торунь). Іноземні науково-педагогічні працівники беруть участь у науковій діяльності кафедри філософії. Зокрема доктор філософських наук, професор А. Гжелінський та доктор етнологічних наук, професор В. Ольшевський є членами редакційної колегії «Вісника Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія».  Викладачі кафедри філософії друкують свої статті в «Studia zhistorii filozofii» (м. Торунь), беруть участь у зарубіжних наукових конференціях. Зокрема, у конференції «Cognitive Linguistics» що відбулася у м. Вроцлав, Польща.

Впродовж останніх років кафедра філософії продовжувала роботу з налагодження міжнародної діяльності та зміцнювала контакти зі своїми зарубіжними колегами. Результатом даного співробітництва став друк 16 статей викладачів кафедри та викладачів-сумісників у польських наукових виданнях «Studia zhistorii filozofii» та «Sztuka leczenia»;  американському «American Journal of Social Science Research», а також низка публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS та WEB OF SCIENCE

Викладачі і викладачі-сумісники кафедри були авторами та співавторами низки наукових статей, виданих за кордоном, а також брали участь у закордонних міжнародних конференціях.

З метою розширення меж міжнародного співробітництва, підвищення рівня співпраці та зміцнення вже існуючих зв’язків кафедра філософії здійснила реєстрацію наукового журналу «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія» в наукометричній базі даних Index Copernicus International. Також збірник наукових праць «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія» вже індексується бібліографічною базою даних наукових публікацій «РИНЦ» (ліцензійний договір № 100–03/2013 від 05.03.2013).

Задля встановлення взаємовигідної і плідної співпраці у сфері науково-освітньої та інноваційної діяльності  кафедра філософії планує встановити тісне співробітництво в плані підготовки здобувачів вищої освіти ОС “Магістр” ОПП “Філософія комунікації” за подвійним дипломом для створення сприятливих умов щодо використання науково-освітнього потенціалу науково-педагогічних співробітників сторін-партнерів.

Усвідомлюючи необхідність розширення міжнародного науково-технічного співробітництва НАУ, кафедра філософії запропонувала викладачам, здобувачам та аспірантам  кафедри друкувати статті у науково-теоретичному журналі «Evropský filozofický ahistorický diskurz» (Європейський філософський та історичний дискурс) (Чеська республіка), збірнику «JournalL`Association 1901 SEPIKE» (Німеччина), польському науковому виданні «Studiazhistoriifilozofii» та «Sztukaleczenia» тощо.

Отже,

Міжнародну співпрацю колективу кафедри філософії можна охарактеризувати основними укладеними договорами, участю у міжнародних проектах та науковим і освітнім співробітництвом, зокрема:

 • оприлюдненням результатів наукових досліджень на закордонних міжнародних конференціях;
 • академічною мобільністю викладачів і студентів, зокрема стажуванням науково-педагогічних працівників кафедри за кордоном;
 • наданням освітніх послуг іноземним студентам, участю в реалізації англомовних проектів НАУ;
 • взаємною публікаційною активністю;
 • участю провідних зарубіжних науковців в роботі редакційної колегії фахового видання кафедри збірника наукових праць: «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія»;
 • входженням збірника наукових праць «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія» до різних міжнародних наукометричних баз, зокрема INDEX COPERNICUS;
 • публікаціями викладачів кафедри у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних, зокрема Scopus та Web of Science тощо;
 • комунікація з закордонними колегами також здійснюється через профілі у науково-метричних базах (ORCID, Reseach Gate, Reseach ID тощо), а також соціальну мережу Facebook.