Магістратура

Кафедра філософії здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня “Магістр” за освітньо-професійною програмою “Філософія комунікації”.

Підготовка здобувачів вищої освіти в університеті за освітнім ступенем магістра орієнтована на формування високоосвіченої, всебічно і гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення та здійснення глибокого аналізу набутих знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін ринкової кон’юнктури і розвитку авіаційної галузі.

Навчання в університеті відбувається на основі освітньо-професійної програми, що розроблена науково-педагогічними працівниками кафедри філософії у складі проектної групи, які мають кваліфікацію відповідно до спеціальності, практичний досвід роботи за фахом та стаж роботи в університеті понад 10 років.

Основним із завдань колективу кафедри філософії є формування професійно важливих компетентностей здобувачів вищої освіти, які сприяють успішному виконанню ними фахової діяльності в умовах інтеграції України до світового співтовариства і дозволяють конкурувати на глобальному ринку праці. Усі дисципліни викладаються досвідченими фахівцями з відповідними спеціалізаціями, докторами (1) та кандидатами (12) філософських наук. На кафедрі філософії працює наукова школа під керівництвом доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії Дротянко Любов Григорівни. Впродовж функціонування школи її представниками захищено 26 кандидатських та 3 докторських дисертації.

Якісну підготовку майбутніх фахівців забезпечує активна співпраця з освітніми, науковими закладами, спеціальними службами, відомствами, стейкголдерами. Важливою складовою навчально-виховного процесу є принцип поєднання, інтегративності теорії та практики. Планова навчально-методична діяльність (лекції, семінари, наукові гуртки тощо) поєднана з дослідженнями на експериментальних майданчиках (міжнародні та всеукраїнські конференції, наукові студії, наукові та соціальні проекти тощо). Щорічно студенти беруть участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (НАУ, Київ); Міжнародній науковій конференції «Дні науки філософського факультету» (КНУ імені Т. Шевченка, Київ); соціально-освітніх проектах: «Тиждень філософії в НАУ»; «НАУ любить рідну мову»; «НАУ носить вишиванку» тощо.