Матюхіна Олександра Анатоліївна

Доцент кафедри філософії
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету
Кандидат філософських наук, доцент.

Відповідальна за розробку РНП на кафедрі (денна форма)

Науковий ступінь:

Кандидат філософських наук за спеціальністю  09. 00. 06 Філософія, історія релігії 

Вчене звання: доцент по кафедрі філософії

Стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО (ІІІ-ІV рівнів акредитації): 36 років

Забезпечення навчальних дисциплін: Філософія

Сфера наукових інтересів (ключові слова):

історія філософії, філософія культури, комунікативна філософія, філософська антропологія, релігієзнавство, релігійна філософія, етнологія.

Автор та співавтор більше 123 наукових праць, 2 монографії, 10 підручників, 9 навчально-методичних праць. 

За період своєї професійної та наукової діяльності успішно підготувала 3 кандидата наук з напрямків 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії, 09.00.04-Філософська антропологія, філософія культури.

Наукові профілі:

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224214306

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ibkx7Z8AAAAJ&hl=uk

Профіль ORCID:

orcid.org/0000-0003-2789-0237

Профіль ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Oleksandra Matyukhina

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10744

Профіль у репозитарії НАУ :

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9112

Освіта:

1972-1977 Львівський національний університет імені  Івана Франка .Диплом

1986-1989    Аспірантура Львівського національного університету імені  Івана Франка

15 червня 1989р. р.  Захист дисертації за спеціальністю 09.00.06 – Філософія. Історія релігії:

Тема дисертації ««Східна політика Ватикану: філософський аспект».

Науково-педагогічне стажування за останні 5 років:

 З 20.03.2021 по 20.04.2021 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, кафедра філософії    Довідка про проходження підвищення стажування

3.27.10.2023 по 27.12.2023         Український державний університет імені Михайла Драгоманова, кафедра філософії  Довідка про проходження стажування

Участь у вчених радах, наукове керівництво та опонування:

Виконувала обов’язки офіційного опоненту із захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури в спеціалізованій вченій раді К 26.062.10 у Національному Авіаційному університеті  16 вересня 2011 р.

Нагороди:

– Грамота Національного авіаційного університету за багаторічну сумлінну працю по підготовці і вихованню студентської молоді, активну увасть у громадському житті (2005).

– Відзнака НАУ «За сумлінну працю» № 0214

Публікаційна активність

(за останні 5 років):

 1. Матюхіна О.А. Дискурс «космічного стилю» в моді: презентація свободи особистості//Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – 2019. – №2 (30). – C. 149-153.
 2. Матюхіна О.А. Релігійний аспект свободи особи у філософії С. Гогоцького// Історія релігій в Україні: актуальні питання// Зб.наук.праць –Львів, «Логос» –2019. – С.233-237
 3. Матюхіна О.А. Семантика календарних зимових  свят на Україні кінця ХХ ст.// Вісник Національного авіаційного універси-тету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць.  – 2020. – №1 (31). – C. 153-158.
 4. Матюхіна О.А. Традиции як основа экологической парадигмы культуры современного общества// Вісник Національного авіаційного універси-тету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – 2020. – №2 (32). – C. 119-123.
 5. Матюхіна О.А.Міссія лікаря у світлі католицького вчення про гідність людини  // Зб. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія релігії та медицини в постсекулярну добу». – Київ, 2020. –  С. 20-21.   
 6. Матюхіна О.А. Комунікативний простір української культури кінця ХІХ -початку ХХ ст. як фактор розвитку національної самосвідомості.//Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць.  – 2021. – №1(33). – C. 25-29.
 7. Матюхіна О.А. Категорія «екологічної відповідальності» в етичному вченні католицької церкви в ХХІ столітті. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (34). – К.: НАУ, 2021. – С.
 8. Матюхіна О.А. Проблема міжцивілізаційних викликів в соціальному вченні католицької церкви.// Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (36). – К.: НАУ, 2022. – С. 105-110.
 9. Матюхіна О.А. Синкретична єдність соціальної та екологічної відповідальності в традиційній культурі. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія.-2022 – №1(35) – С.80-85
 10. Матюхіна О.А. Проблема міжцивілізаційних викликів в соціальному вченні католицької церкви.// Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (36). – К.: НАУ, 2022. – С. 105-110.
 11. Матюхіна О.А .Екологізація  сучасних соціальних проектів (на прикладі парків як соціальних проектів) Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 1 (37). – К.: НАУ, 2023. – С. 94-98.
 12. 30.Матюхіна О.А. Іоанн Павло ІІ про роль засобів та мови масової комунікації в сучасниму світі. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (38). – К.: НАУ, 2023. – С. 80-85

Публікації у наукометричних  виданнях Scopus та Web of Science

 1. Matyukhina , Pavluk N. Features of municipal waste management in the context of sustainable development in the countries with High GNI Per Capita and Lower Middle GNI Per Capita on the example of Finland and Ukraine//Architecture  Civil Engineering  Environment – Volume 14 – Gliwice (Poland), 2021– №1– pp..95-106 (Web of Science)
 2. Matyukhina, O., Ordenov, S., Poda, T., Sukhova, N. The effect of socio-cultural factors on the international flight safety research findings doi.org/10.1051/e3sconf/202125807001 (Scopus)
 3. Matyukhina O. Celebration of the New Year in Ukraine during the Soviet and post-Soviet periods // Lódzkie Studia Etnograficzne – 2022. – 61. – p.p.93-107. (Scopus)

 Монографії

 ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікації за фахом

 1. Солярний культ у віруваннях давніх слов’ян.// Проблеми слов’янознавства. – №50 – Львів: ЛНУ, 1999. -С.210-214.
 2. Рицарі України. Рицарський етос на Україні./по матеріалах усної народної творчості.// Краківські українознавчі зошити. т. ІХ-Х.- Краков: 2000.-С.157-179.
 3. Kult „skrzydlatych bogiń” w wierzeniach ludów Eurazji//Miscellanea Eurasiatica CracoviensiaZrozumieć Eurazję. Od starzytnosci do czasów wspólczesnych- Kraków, 2007 C.11-24
 4. Raj ziemski w mitologii ludów eurazjatyckich// Miscellanea Eurasiatica CracoviensiaZrozumieć Eurazję. Od starzytnosci do czasów wspólczesnych- Kraków, 2007 –C.25-40
 5. Проблема людини в українській філософії доби Ренесансу// Вісник Національного авіаційного ун-ту. Серія: Філософія. Культурологія. Збірник наукових праць. – № 1 (9). – К.:НАУ,2009.–  184 с.– С. 131 – 135.
 6. Козацький етос – домінанта української духовної культури// Вісник Національного авіаційного ун-ту. Серія: Філософія. Культурологія. Збірник наукових праць. – № 1 (11). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2010. –  178 с.– С. 130 – 134.
 7. Культ богині Землі у давньослов’янській міфології// Вісник Національного авіаційного ун-ту. Серія: Філософія. Культурологія. Збірник наукових праць. – № 1 (13). – К.:НАУ,2011.–  184 с.– С. 131 – 135.
 8. Культ змій у віруваннях народів Євразії// Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 2 (14). – К.:НАУ, 2011. – 160  с. – С. 120 – 124.
 9. Іоанн Павло ІІ про християнські коріння культури Європи// Вісник Національного авіаційного ун-ту. Серія: Філософія. Культурологія. Збірник наукових праць. – № 1 (16). – К.:НАУ,2012. –  156 с.– С. 92 – 96.
 10. Міфологема «земного раю» у віруваннях словян// Серія: Філософія. Культурологія. Збірник наукових праць. – № 1 (15). – К.:НАУ,2012. –  156 с.– С. 112-116.
 11. Становлення архетипу «Магна Матер» в українській культурі// Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2014. – № 1(19). – C. 107-110.
 12. Вплив козацького етосу на філософію Г. Сковороди Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2014. – № 2(20). – C. 43-47.
 13. Nowy Rok- tradycja i innowacje (noworoczna obrzędowość w miastach Ukrainy II polowy XX-pocz. XXI w.)\\ Archiwum etnograficzne 54 Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych. –Opole,: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014-C.301-316.
 14. Albert Schweitzer o życju jako najwyższej wartości bytu// Sztuka Leczenia\Art of Healing : – Warszawa.: Dział Wydawnictw IPS, , 2015. – № 1-2. – Tom XXX. – C. 105-113. https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-6ee61b29-5b9c-4fc0-9a6c-d939f9a6c035
 15. Проблема людини у філософії С. Гогоцького// Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2015. – № 2(22). – C. 45-49.
 16. Filozofia Kanta na Ukraine. Sylwester Gogocki.// Studia z historii filozofii: –Toruń.: – Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruni, 2015. – №4(6) – S.119-128.// htpps://philpapers.org./asearch.pl.?pub.–4777
 17. Міф про створення світу в давньослов’янській міфології. \\ Історія релігій в Україні: наук. щоріч.\\ Львів, «Логос», 2015. Вип.26. Ч.ІІ. 628 с. – С. 255- 268.
 18. Релігійний аспект свободи особи у філософії С. Гогоцького // Історія релігій в Україні: наук. щоріч.\\ Львів, «Логос», 2018. Вип.28. Ч.ІІ. 630 с. – С. 281- 298.
 19. Матюхіна О.А., Павлюк Н.Ю. Зміна клімату як глобальна проблема сучасності: виклики та шляхи вирішення (філософський аспект) / О.А. Матюхіна, Н.Ю. Павлюк // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (26). – К.: НАУ, 2017. – С.
 20. Matyukhina  Оleksandra Festyny w parkach kultury i wypoczynku ZSSR // Journal of urban ethnology  – 16/2018 – Krakow, –  S.23-33
 21. Матюхіна О.А. Етностиль в одязі як форма прояву національної самосвідомості// Етнодизайн в контексті українського національного відродження та європейської інтеграції //Зб. наук.праць – кн.1 – Полтава, 2018. – ПНПУ ім. В.Г. Короленка – С. 489-494.

Навчально-методичні праці

 1. Українська та зарубіжна культура//За ред. Л.Є Дещинського, Денісова  Я.Я. та ін. Львів: Вид. Національного університету «Львівська політехніка»,2002-383с.
 2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури// За ред..Яртися А.В., Козачишин Н.М. та ін Львів: Світ, 2005.- С.123-149. https://www.twirpx.com/file/445138/
 3. Практикум з філософії.. Навчальний посібник – Львів: “Новий світ”,2003.- С.33-47// За ред. Петрушенко В.Л.та ін. https://studfile.net/preview/5199010/
 4. Філософія Практикум./   Дротянко Л.Г..Матюхіна О,А, Онопрієнко В.І.та ін.. – К.:НАУ, 2006
 5. Філософія: Хрестоматія: Навч. посіб.// За ред. Дротянко Л.Г..Матюхіна О,А, Онопрієнко В.І. та ін.  – К.: Вид-во НАУ, 2009. – 244 с.
 6. Філософія: підруч./ Дротянко Л.Г..Матюхіна О,А, Онопрієнко В.І.та ін.  – К.: НАУ, 2012. – 348 с.
 7. Філософія: підручник./  Дротянко Л.Г..Матюхіна О,А, Онопрієнко В.І.та ін. – К. : НАУ, 2014. – 720 c.
 8. Філософія комунікації у медійному просторі: Практикум для студентів /уклад.: М. А. Абисова, Т. Г. Шоріна, О. А. Матюхіна. – К.: НАУ, 2021. – 39 с.
 9. Медіафілософія: Практикум для студентів / уклад.: Т.Г. Шоріна, М.А. Абисова, О.А. Матюхіна, Н.М. Сухова, Н.А. Ченбай. – К.: НАУ, 2021. – 70 с.
 10. Філософія Практикум – К.: НАУ, 2023. – 52 с.// Дротянко Л.Г., Матюхіна О.А., Сідоркіна О.М., Скиба О.П. – К.: НАУ, 2023. –