Навчальні видання

Для запезпечення ОПП “Філософія комунікації“:

 1. Абисова М.А., Матюхіна О.А., Шоріна Т.Г. Філософія_комунікації_у_медійному_просторі. Практикум. – К.: НАУ, 2021. – 36 с.
 2. Абисова М.А., Шоріна Т.Г., Ченбай Н.А. Філософія комунікації_як_соціокультурний_феномен. Практикум. – К.: НАУ, 2021 – 40 с.
 3. Орденов С.С., Клешня Г.М., Скиба І.П. Філософія_політичної_комунікації. Практикум. – К.: НАУ, 2021. – 36 с.
 4. Орденов С.С., Клешня Г.М., Скиба І.П. Філософія_правової_комунікації. Практикум. – К.: НАУ, 2021. – 40 с.
 5. Абисова М.А., Пода Т.А., Сухова Н.М., Скиба І.П. Філософія_комунікації_та_міжнародна_діяльність. Практикум. – К.: НАУ, 2021. – 48 с.
 6. Сідоркіна О.М., Скиба О.П., Пода Т.А., Скиба І.П. Філософія психології комунікації. Практикум. – К.: НАУ, 2021. –  с.
 7. Сідоркіна О.М., Скиба О.П., Орденов С.С., Скиба І.П. Наукова фахова комунікація. Практикум. – К.: НАУ, 2021. –  с.
 8. Шоріна Т.Г., Абисова М.А., Матюхіна О.А., Сухова Н.М., Ченбай Н.А. Медіафілософія. Практикум. – К.: НАУ, 2021. – 70 с.
 9. Дротянко Л.Г., Орденов С.С. Теоретичні засади філософії комунікації. Практикум. – К.: НАУ, 2021. – 42 с.
 10. Абисова М.А., Клешня Г.М. Комунікативні_стратегії_в_глобалізованому_світі: методичні рекомендації до виконання курсового проекту. – К.: НАУ, 2021. – 24 с.
 11. Дротянко Л.Г., Абисова М.А. Теоретичні_засади_філософії_комунікації: методичні рекомендації до виконання курсової роботи. – К.: НАУ, 2021. – 28 с.

Загальноуніверситетські:

 1. Дротянко Л.Г. Філософські проблеми мовознавства. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання 2-ге, доповнене і перероблене. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2002. – 161 с.
 2. Дротянко Л.Г., Онопрієнко В.І. Філософія: Методичні матеріали та програми для кандидатського іспиту. Видання друге доповнене і перероблене. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007. – 84 с.
 3. Дротянко Л.Г., Матюхіна О.А., Вдовиченко В.Г., Онопрієнко В.І. Практикум з філософії: Навч. посіб. Л.Г. Дротянко, О.А., В.Г. Вдовиченко та ін. // К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006. – 232 с. С.4-23, 120-143, 178-193, 217- 231.
 4. Дротянко Л.Г., Онопрієнко В.І. Філософія: методичні матеріали та програми для кандидатського іспиту. – 3-тє вид., доп. К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 100 с.
 5. Дротянко Л.Г. Філософія наукового пізнання: Підручник. К.: Вид-во «НАУ-Друк», 2010. 224с.
 6. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика та естетика): методичні рекомендації до виконання контрольних робіт. – К.: НАУ, 2012. – 116 с.
 7. Дротянко Л.Г. Онопрієнко В.І., Матюхіна О.А. та ін. Філософія: Підручник / За ред. Дротянко Л.Г., Матюхіної О.А., Онопрієнка В.І. К.: Вид-во «НАУДрук», 2012. – 348с.
 8. Философия (философия, логика, религиоведение): учеб. пособие = Philosophy (philosophy, logic, religious studies): Manual. – К.: НАУ, 2014. – 120 с.
 9. Філософія: підручник. – К. : НАУ, 2014. – 720 c.
 10. Философия: практикум = Philosophy : Practical Guide. – К. : НАУ, 2014. – 98 с.
 11. Філософія наук і інновацій:практикум. – К.: НАУ, 2019. – 60 с.
 12. Дротянко Л.Г., Онопрієнко В.І, Сластенко Є.Ф. та ін. Філософія. Хрестоматія. Навчальний посібник. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 244 с.
 13. Kadnikova L., Abysova M., Ischuk S. and others. Philosophy. Logic. Religion Studies. Ethics. Aesthetics. Textbook. – К. : NAU, 2011. – 580 p.
 14. Kadnikova L., Abysova M. Philosophy. Guide to Practical Classes for students studying in English. – К.: NAU, 2012. – 64 p.
 15. Дротянко Л.Г., Матюхіна О.А. та ін. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика та естетика). Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт. – К.: НАУ, 2012. – 116 с.
 16. Drotyanko L.G., Kadnikova L., Abysova M. and others. Philosophy (philosophy, logic, religious studies). Manual for foreign students. – К.: NAU, 2013. – 120 p.
 17. Шоріна Т.Г., Абисова М.А. Релігієзнавство. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія», 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність». – К.: НАУ, 2014. – 32 с.
 18. Drotyanko L.G., Kadnikova L., Abysova M. and others. Philosophy. Practical Guide for foreign students and students studying in English. – К.: Аgrar Media Group, 2014. – 98 p.
 19. Философия (философия, логика, религиоведение): учеб. пособие = Philosophy (philosopohy, logic, religious studies): Manual / Л.Г. Дротянко, М.А. Абисова, С.Н. Ищук и др. – К,: НАУ, 2014. – 120 с.
 20. Каднікова Л.В., Абисова М.А., Іщук С.М. English-Ukrainian-Russian Explanatory Dictionary of Philosophical Terms. – К.: НАУ, 2015. – 166 с.
 21. Abysova M.A. Philosophy. Manual : навч. посіб. / М. Аbysova, L. Каdnikova, Т. Shorina. – Київ : NAU, 2019. – 200 p.
 22. Лекції з історії світової та вітчизняної культури// За ред..Яртися А.В., Козачишин Н.М. та ін Львів: Світ, 2005.- С.123-149. https://www.twirpx.com/file/445138/
 23. Практикум з філософії.. Навчальний посібник – Львів: “Новий світ”,2003.- С.33-47// За ред. Петрушенко В.Л.та ін. https://studfile.net/preview/5199010/
 24. Intellectual property: Method guide for practical classes and self-training. – K. : NAU, 2013. – 24 p.
 25. Інтелектуальна власність: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи. – К.: НАУ, 2013. – 24 с.
 26. Історія релігії: практикум / Т. А. Пода, О.П. Скиба, Н.А. Ченбай, Т.Г. Шоріна. – К.: НАУ, 2013. – 68с.
 27. Історія релігії. Філософія психології: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт. . – К.: НАУ, 2015. – 60с.
 28. Релігієзнавство: Навч. посіб. -К.:Книжкове видавництво НАУ, 2005. –58с.
 29. Етика. Естетика: Практикум. -К.:Книжкове видавництво НАУ, 2005. –70с.
 30. Релігієзнавство: методичні рекомендації до самостійної роботи.– К.: НАУ, 2014. – 32 с.
 31. Філософія: підруч. – К.: НАУ, 2012. – 348 с.