Скиба Іван Петрович

доцент кафедри філософії
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету
Кандидат філософських наук, доцент

Науковий ступінь: Кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.03- соціальна філософія та філософія історії (2016)

Вчене звання: доцент по кафедрі філософії (2022)

Стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО (ІІІ-ІV рівнів акредитації): 18

 Забезпечення навчальних дисциплін: Філософія, Логіка, Філософські проблеми наукового пізнання.

Автор та співавтор більше 70 наукових праць

 Наукові профілі:

Профіль Google Scholar:

 scholar.google.com.ua/citations?user=hTRroTAAAAAJ&hl=uk

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216628043

Профіль Web of Science (ResearcherID): https://publons.com/researcher/1865324/ivan-ips-skyba/

Профіль ReseachGate: https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Skyba

Профіль ORCID: orcid.org/0000-0003-1555-8632

Профіль на сайті НТБ НАУ: lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11666

Профіль у репозитарії НАУ: er.nau.edu.ua/handle/NAU/9112

Профіль Facebook: facebook.com/profile.php?id=100008551296829

 Сфера наукових інтересів (ключові слова): інструментальне знання; науково-технічна діяльність; соціальна філософія; інформаційне суспільство; методологія та історія науки; соціальні комунікації; соціальні практики; філософія техніки; релігієзнавство.

Освіта:

1996-2000                                        Київський коледж зв’язку

2000-2004                                        Національний авіаційний університет

2004-2007                                        Аспірантура Національного авіаційного університету

2016 р.                                               Захист дисертації за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії:

Тема дисертації «Інструментальне знання в контексті соціальної діяльності в інформаційному суспільстві».

Науково-педагогічне стажування за останні 5 років:

 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

З 17.02.2020 по 18.09.2020         1. Національна академія педагогічних наук України. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної освіти.

(210 годин/7 кредитів ЄКТС). Програма: Освітньо-професійна.

Категорія: Викладачі-тьютори (організатори дистанційного навчання) університетів, академій, інститутів. Тема: Дистанційне тестування як форма контролю якості знань, умінь і навичок студентів/слухачів дистанційної форми навчання: веб-платформи та ресурси. Модуль(курс): Освітологічний та нормативно-правовий. Менеджмент і лідерство. Інформаційно-комунікаційний. Посадово-функціональний. Соціально психологічний. Інноваційно-дослідницький. Професійно-особистісний розвиток. Документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1339-20 від 18.09.2020.

15.05.2020                                           2. Національний авіаційний університет. Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій. Загальний обсяг програми стажування: 30 акад. годин (1 кредит ECTS). Тема: Розробка та впровадження онлайн-сервісу організації дистанційного навчального процесу через систему Google Classroom G Suite NAU. (Курс «Філософія» розрахований для студентів ІІ курсу спеціальності 053 «Психологія», функціонував у II семестрі 2019-2020 н.р.). Документ: Довідка Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій №12/69(7) від 15.05.2020.

З 12.08. 2021 по 12.10.2021        3. Міжнародний історико – біографічний інститут (Дубаї — Нью-Йорк – Рим – Єрусалим – Пекін). (180 годин / 6 кредитів ЄКТС). Тема (ІІ міжнародна програма наукового стажування): Видатні особистості: Вивчення Досвіду та Професійних досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу. / Outstanding Personalities: Studying Experience and Professional Achievements for Forming a Successful Personality and Transforming of the World. Документ: Міжнародний сертифікат про проходження стажування, активну участь у ІІ Міжнародній програмі наукового стажуваннята та отримання кваліфікації «Лектор-міжнародник / старший науковий співробітник» № 3024, від 12.10.2021.

Членство в асоціаціях та громадських асоціаціях:

Член профспілки освітян

Додаткова інформація:

 •  Відповідальний секретар відбіркової комісії ФЛСК.
 • Головний адміністратор ЄДЕБО ФЛСК.
 • Рецензент «Культура України» — рецензованого наукового фахового видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківською державною академією культури з 2007 року.

Нагороди:

 • Подяка Гуманітарного інституту за високий професіоналізм, активність у роботі відбіркової комісії та зразкове відношення до виконання функціональних обов’язків (2014)
 • Лист подяки Навчально-наукового Гуманітарного інституту за високий професіоналізм, активність у роботі відбіркової комісії та зразкове ставлення до виконання функціональних обов’язків (2016)
 • Грамота Національного авіаційного університету за високу професійну майстерність, сумлінну працю, активну участь у роботі, громадському житті університету (2019).
 • Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2021).
 • Подяка ректора Національного авіаційного університету за багаторічну плідну працю, сумлінне виконання своїх службових обов’язків та з нагоди 90-річчя Національного авіаційного університету (2023).

 Публікаційна активність

(за останні 5 років):

Публікації у наукометричних  виданнях Scopus та Web of Science

  

 1. Ordenov S., Honyukova L., Kleshnya H., Skyba I. Social development axiological fundamentals in the information age E3S Web of Conferences. – 2020. – Vol. 157. – Key Trends in Transporta-tion Innovation (KTTI-2019), October 24-26, 2019 Scopus;
 2. Ordenov S., Polishchuk O., Skyba I., Shorina T. Clarification of problems in modern society in the processes of informatization and globalization E3S Web Conferences. – 2020. – Vol. 164. – Topi-cal Problems of Green Architecture, Civil and Environmental Enginee-ring 2019 (TPACEE 2019) Scopus;
 3. Sidorkina, O., Poda, T., Skyba, O., Chenbai, N., Skyba, I. Internet communications in the information age: Socio-cultural and environmental context // E3S Web of Conferences. VOL 258 (2021). https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125807051 (Scopus).
 4. Abysova M., Shorina T., Chenbai N., Skyba I. Aviation industry management: Objective and subjective risks. E3S Web Conf. 2021. Vol. 258. Ural Environmental Science Forum “Sustainable Development of Industrial Region” (UESF-2021). URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125802001. Scopus
 5. I Devterov, I Skyba Socio-Philosophical Aspects of the Neuro-Digital Noosphere Formation and Development E3S Web of Conferences 157, 04010, 2020 Scopus
 6. Ladohubets N., Drotianko L., Sydorenko S., Ordenov S., Skybа I. Threats and Challenges to Sustainable Development in the Digital Society. Lecture Notes in Networks and Systems. Volume 574. XV International Scientific Conference “INTERAGROMASH 2022” Global Precision Ag Innovation 2022, Volume 1. Springer. Р. 1225-1234. http// doi.org/1007/978-3-031-21432-5 Scopus.
 7. Drotianko L., Sydorenko S., Kleshnia H., Ordenov S., Skybа I. New Environmental Challenges of the 21st Century Lecture Notesin Networks and Systems. Volume 574. XV International Scientific Conference “INTERAGROMASH 2022” Global Precision Ag Innovation 2022, Volume 1. Springer. Р. 1521-1529. http// doi.org/1007/978-3-031-21432-5 Scopus.
 8. Drotianko, L., Sydorenko, S., Ordenov, S., Sidorkina, O., Skyba, I. (2024). Aerospace Activities and Scientific Cosmism: Anthropological Context of the Interrelationship. In: Zokirjon ugli, K.S., Muratov, A., Ignateva, S. (eds) Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East (AFE-2022). AFE 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 733. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-37978-9_107 Scopus.

 Монографії

 1. Наукова комунікація в умовах інформатизації суспільства / О.П. Скиба, І.П. Скиба, О.М. Сідоркіна, Т.Г. Шоріна // Соціальні комунікації інформаційного суспільства: теоретичні та прикладні аспекти: монографія – К.: Талком, 2020. – 260 с. С. 243-258.;

 Публікації за фахом

 

 1. Скиба І.П. Трансформація мови комунікації під впливом процесів інформатизації суспільства/ І. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – 2023. – № 2. – С. 94-100. DOI: https://doi.org/10.18372/2412-2157.2.18121
 2. Скиба І.П. Соціокультурний та когнітивний виміри сучасних глобальних проблем / І. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – 2023. – № 1. – С. 101-107. DOI: https://doi.org/10.18372/2412-2157.37.17587
 3. Скиба І.П. Культура як спосіб взаємозв’язку людини з природою. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2022. Вип. 1 (35). С. 105-110.
 4. О. Нечухрін, С. Синяков, І. Скиба Філософське знання в історичному дослідженні Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2022. Вип. 1 (35). С. 15-20.
 5. Скиба І.П. Специфіка науки в контексті її морального виміру (цивілізаційний аспект). Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2022. Вип. 2 (36). С. 120-125. DOI: https://doi.org/10.18372/2412-2157.36.16985
 6. Скиба І.П. Специфіка екологічного дискурсу в ХХІ столітті. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2021. Вип. 2 (34). С. 55-59.
 7. Скиба І.П. Специфіка знання в контексті соціокультурного розвитку. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2021. Вип. 1 (33). С. 140-145.
 8. Скиба І.П. Сталий розвиток як соціокультурний розвиток. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2020. Вип. 2 (32). С. 128-134.
 9. Скиба І. П. Відеогра як феномен сучасної культури / І. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – 2020. – № 1. – С. 162-168. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2020_1_33.
 10. Скиба І., Орденов С., Ченбай Н. Феномен інформаційно-комунікаційних технологій. Філософські обрії Випуск 42. 2019. С. 62-67.
 11. Скиба І. П. Проблеми цивілізаційного вибору україни в контексті ідеалів української філософії / І. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – 2019. – № 2. – С. 163-172. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2019_2_34.
 12. Скиба І. П. Інструментальне знання та інструменталізм: корисність істини та істинність користі / І. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – 2019. – № 1. – С. 72-76. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2019_1_15.

 

Навчально-методичні праці

 1. Орденов С.С., Клешня Г.М., Скиба І.П. Філософія_політичної_комунікації. Практикум. – К.: НАУ, 2021. – 36 с.
 2. Наукова фахова комунікація: методичні рекомендації до самостійної роботи / уклад.: О.М. Сідоркіна, І.П. Скиба, О.П. Скиба, С.С. Орденов. – К.: НАУ, 2021. – 65 с.
 3. Філософія психології комунікації: методичні рекомендації до самостійної роботи / уклад.: О. М. Сідоркіна, І. П. Скиба, О. П. Скиба, Пода Т.А. – К.: НАУ, 2021.
 4. Абисова М.А., Пода Т.А., Сухова Н.М., Скиба І.П. Філософія_комунікації_та_міжнародна_діяльність. Практикум. – К.: НАУ, 2021. – 48 с.
 5. Орденов С.С., Клешня Г.М., Скиба І.П. Філософія_правової_комунікації. Практикум. – К.: НАУ, 2021. – 40 с.
 6. Дротянко Л.Г., Орденов С.С., Ченбай Н.А., Скиба І.П. Філософські проблеми наукового пізнання Практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» усіх спеціальностей. – К.: НАУ, 2023. – 53 с.

 

Публікації за фахом (понад 5 років)

 1. Скиба І. П. Знання як інструмент діяльності людини / І. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2011. – № 2. – С. 93-97.
 2. Скиба І. П. Інструментальне знання у здійсненні соціальних функцій експертизи / І. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2014. – № 2. – С. 81-84. 
 3. Скиба І. П. Інструментальне знання у сфері освітніх послуг інформаційного суспільства (соціально-філософський аспект) / І. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2015. – № 1. – С. 112- 115.
 4. Скиба І. П. Інструментальне знання у бутті соціуму / І. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2016. – № 1. – С. 73-78.
 5. Скиба І. П. “Екзистуюча людина” як підґрунтя нового гуманізму у філософії М. Хайдеггера / І. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2016. – № 2. – С. 63-68.
 6. Скиба І. П. Специфіка інструментального знання в сучасному суспільстві / І. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2018. – № 1. – С. 83-89.
 7. Скиба І. П. Антропологічний вимір проблем сучасного суспільства в контексті взаємозв’язку науки і свободи / І. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2018. – № 2. – С. 65-73.
 8. Наукове пізнання в інформаційну епоху // “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 11th International Scientific Conference. December 20, 2019, Stuttgart, Germany. p. 332-336

Навчально-методичні праці

 1. Філософія: Хрестоматія: Навч. посіб. – К.: Вид-во НАУ, 2009. – 244 с.