СМЯ

Відповідно до  Закону  України «Про освіту»,  Закону України «Про вищу освіту», Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,  ДСТУ ISO 9000:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 та додатковим джерелам інформації: освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. 

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору. 

Система менеджменту якості забезпечує єдність методів, і зручність виготовлення, використання виробів та надання послу, що призвело до розвитку системи стандартизації. Кафедра філософії керується документом «Політика у сфері якості університету»

На кафедрі згідно політики затверджений документ «Положення про кафедру філософії» 

Запровадження системи управління якістю ‒ процес (наслідок процесу) розроблення, документування, уведення в дію, підтримування та постійного поліпшування системи управління якістю.     У роботі системи менеджменту якості кафедра філософії керується процедурами забезпечення якості та  «Положення про систему забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Національного авіаційного університету», а також документацією системи забезпечення якості університету https://nau.edu.ua/ua/menu/quality/sistema-menedzhmentu-yakosti-nau/dokumentatsiya-sistemi-menedzhmentu-yakosti-universitetu.

Якість вищої освіти ‒ відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартам вищої освіти та/або договором про надання освітніх послуг. Планування якості є складовою частиною управління якістю, зосередженою на встановленні цілей у сфері якості  та на визначенні операційних процесів і відповідних ресурсів, необхідних для досягнення цілей у сфері якості. Політика у сфері якості це політика , яка пов’язана з якістю.  Принципи управління якістю, викладені в стандарті ISO 9000:2015, можуть слугувати підґрунтям для встановлення політики у сфері якості.

Ціль у сфері якості ‒ ціль, пов’язана з якістю. Кафедра філософії встановлює на початку навчального року цілі у сфері якості, які узгоджені з політикою у сфері якості, вони вимірні, доречні з погляду відповідності продукції та послуг, доведені до відома співробітників, визначені ресурси, відповідальні та час виконання. Успіх організації  досягнення цілей організації. На при кінці навчального року розглядається результативність, тобто ступінь реалізації запланованої діяльності та досягнення запланованих результатів.

 Згідно документації системи забезпечення якості університету на при кінці навчального року готується річний звіт кафедри філософії, де визначаються сильні та слабкі сторони роботи кафедри.

Відповідальною за впровадження системи менеджменту якості (СМЯ) на кафедрі є кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії – Сідоркіна Олена Миколаївна

Сідоркіна О.М.