Абисова Марія Анатоліївна

доцент кафедри філософії
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету
Кандидат філософських наук, доцент

Гарант освітньо-професійної програми “Філософія комунікації”

Науковий ступінь: Кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.03- соціальна філософія та філософія історії (2011)

Вчене звання: доцент по кафедрі філософії 

Стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО (ІІІ-ІV рівнів акредитації): 17

 Забезпечення навчальних дисциплін:Філософія, Philosophy (англомовний проект), Філософські проблеми наукового пізнання, Philosophical Problems of Scientific Cognition (англомовний проект), Ethnocultural Studies and Personality (англомовний проект), Etiquette in Aviation Industry (англомовний проект),  Комунікативні стратегії в глобалізованому світі, Філософія комунікації як соціокультурний феномен, Філософія комунікації в медійному просторі, Медіакомунікації в динаміці соціальних процесів.

Автор та співавтор більше 100 наукових праць, 2 колективних монографій (розділи), 2 навчальних посібників.

 Наукові профілі:

Профіль Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sVZsZNwAAAAJ&hl=uk&oi=sra

Профіль Scopus: 

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194441372

Профіль WoS:

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GWN-0667-2022

Профіль ReseachGate:

https://www.researchgate.net/profile/Mariia-Abysova

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-6461-7769

Профіль Facebook:

https://www.facebook.com/maria.abysova.1

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11428

Профіль у репозитарії НАУ:

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9112/simple-search?f

 Сфера наукових інтересів (ключові слова): історія класичної філософії, соціальна філософія та філософія історії, теорії соціальної динаміки, філософія комунікації, медіафілософія, етичні проблеми комунікації, культура комунікації, етикет і практична філософія, сучасна суспільна свідомість, неоміфологія, етнокультурологія, проблема (етнічної) ідентичності.

 Освіта:

1996-2000                                        Київський національний університет культури і мистецтв, спеціальність «Культурологія», кваліфікація «Викладач теорії та історії культури»

2000-2004                                        Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність «Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація «Філолог, викладач англійської та німецької мов і зарубіжної літератури»

2006-2010                                        Аспірантура Національного авіаційного університету (заочно).

09 лютого 2011 р.                         Захист дисертації за спеціальністю  09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

Тема дисертації «Комунікативні стратегії в постсучасному світі: соціально-філософський аналіз». Диплом ДК № 067602 від 22 квітня 2011 року.

 

Науково-педагогічне стажування за останні 5 років:

 2019                                                   стажування за напрямом «Тенденції розвитку освітнього процесу у сфері державного управління в Україні та в країнах ЄС» (обсяг професійної підготовки – 180 години) в Університет правових наук і управління імені Л. Петражицького (Республіка Польща) в 2019 р.

З 27.01.2020 по 26.06.2020         Науково-педагогічне стажування на базі НАУ під керівництвом Державного вищого навчального закладу “Університет менеджменту освіти” Центральний інститут післядипломної освіти Національної Академії Педагогічних наук України (в обсязі 210 годин/ 7 кредитів) за освітньо-професійною програмою « Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів ». Свідоцтво СП 35830447/1057-20

З 06.03.2023 по 13.03.2023         International advanced training (Webinar) on the topic: «Interactive technologies of blended learning in the bachelor’s and master’s training in the European Union countries and Ukraine» (1,5 ECTS credits (45 hours)) ESN № 12669, 13.03.2023, Lublin (Republic of Poland)

З 18.09.2023 по 29.10.2023         International postgraduate practical internship: «New and innovative teaching methods» (6 ECTS credits (180 hours)) NR 4343/MSAP/2023, 30 October 2023, Krakow , Malopolska School of Public Administration, Krakow University of Economics (Republic of Poland)

З 13.11.2023 по 24.11.2023         підвищення кваліфікації у Вищій школі філософії при Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. Свідоцтво 12СПК 936984 від 24.11.2023 (90 годин / 3 кредити).

 Участь у проектах:

2020 р.                                               у 2020 р. участь у конкурсі на кращий проєкт фундаментального дослідження, що виконуватиметься за рахунок видатків загального фонду державного бюджету (назва проекту «Рейтинг, попит та імідж вищої технічної освіти України в умовах євроінтеграції» під керівництвом Ягодзінського С.М.)

 Участь у вчених радах, наукове керівництво та опонування:

 -офіційний опонент на захисті дисертації Кузьменко Раїси Іванівни «Толерантність в людському бутті: екзистенціальні та ґендерні виміри», подану на здобуття наукового ступеня Доктора філософії за спеціальністю 033 – філософія у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.053.005 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (2020 р.);

-офіційний опонент на захисті дисертації Жень Цзя «Розвиток особистості як основа планетарного соціогенезу в Інформаційну добу», подану на здобуття наукового ступеня Доктора філософії за спеціальністю 033 – у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.053.011 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (2020 р.).

Додаткова інформація:

 

 • член редакційної колегії збірника наукових праць «ВісникНаціонального Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія» (включений до переліку фахових видань України) ;
 • участь в освітньому та профорієнтаційному проекті «Літня школа» (2016 р., 2017 р.) на базі НАУ;
 • керівництво дискусійним кіноклубом «Історія класичної філософії: видатні мислителі» (у співпраці з доц. Шоріною Т.Г., Подою Т.А. та ін.);
 • керівництво студентами секції «Актуальні проблеми сучасного філософського знання» в рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки».

Нагороди:

1) Грамота Національного авіаційного університету за активну участь у науково-дослідній роботі, громадському житті університету та з нагоди Дня науки (Наказ № 47/з від 14.05.2019)

2) Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку високоваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.  (Видана в 2022 р.)

 

Публікаційна активність

(за останні 5 років):

Публікації у наукометричних  виданнях Scopus та Web of Science

 1. Аbysova M., Antipova O. Political Ideologies Language from the perspective of Modern Western Society. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 2019, 9(1), pp. 2662–2668 URL: https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v9i1/L33951081219.pdf (Scopus);
 2. Abysova M., Antipova O., Kalynovskyi B., Durdynets M., Prykhodko Yu. Dialectics of Natural-Artificial in the System of Language. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. 2020. Vol. 9. No. 2. Р. 72–81. URL: http://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis/article/view/10706 (Scopus);
 3. Drotianko L., Shostak O., Abysova M., Chenbai N. Interdisciplinary Knowledge Problem in a High-Tech Society. Key Trends in Transportation Innovation (KTTI-2019). E3S Web Conf. 2020. Vol. 157. URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015704005 (Scopus);
 4. Drotianko L., Abysova M., Chenbai N., Shorina T. Post-non-classical Science in the Age of Informatization of Society: Functional Aspect. Key Trends in Transportation Innovation (KTTI-2019). E3S Web Conf. 2020. Vol. 157. URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015704003 (Scopus);
 5. Abysova M., Shorina T., Chenbai N., Skyba I. Aviation industry management: Objective and subjective risks. E3S Web Conf. 2021. Vol. 258. Ural Environmental Science Forum “Sustainable Development of Industrial Region” (UESF-2021). URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125802001 (Scopus);
 6. Abysova M., Kravchuk M., Hurniak O. Digitalization in University education: didactic aspects. Information technologies and learning tools. 2023. No. 93(1). P. 68–79. DOI: 10.33407/itlt.v93i1.5097 (Web Of Science).

  

Монографії (розділи в колективних монографіях)

 1. Абисова М. А. До проблеми ідентичності у лінгво-комунікативних практиках Європейського союзу. Варіативність концепту національної ідентичності у сучасному мультикультурному средовищі: кол. моногр. / за заг. ред. О. Г. Шостак.  Київ: Талком, 2020. С. 3–14.
 2. Дротянко Л.Г., Абисова М.А., Пода Т.А., Орденов С.С. Соціальні комунікації інформаційного суспільства: теоретичні та прикладні аспекти : кол. моногр. / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. М. Ягодзінського. Київ: Талком, 2020. (Серія «Гуманітарний дискурс суспільства ризику»). С. 8–27.

 

Публікації за фахом

1. Абисова М. А. Ритуал переходу як фактор соціокультурної динаміки у контексті сучасного суспільства. Вісник Національного авіаційного університету.  2019. Вип. 1 (29). С. 35–40. (Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. пр.). DOI:

2. Абисова М. А. Феномен напівкультури: лінгвокомунікативний аспект переходу як фактор соціокультурної динаміки у контексті сучасного суспільства. Вісник Національного авіаційного університету.  2019. Вип. 2 (30). С. 113–116. (Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. пр.). DOI:

 1. Abysova M. Holiday Semantics of Transitive. Вісник Національного авіаційного університету. 2020. Вип. 1 (31). С. 143–147. (Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. пр.). DOI:
 2. Abysova M. Public Sphere Mediatization. Вісник Національного авіаційного університету. 2021. Вип. 1 (33). С. 94–100. (Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. пр.). DOI:
 3. Abysova M. Socially Responsible Consumption in the Conditions of Sharpening of Contradiction between Artificial and Natural. Вісник Національного авіаційного університету. 2022. Вип. 1 (35). С. 30–34. (Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. пр.). DOI:
 4. Abysova M. Inter-civilizational Сhallenges of the Globalized World: Linguo-Social Aspect. Вісник Національного авіаційного університету. 2022. Вип. 2 (36). С. 90–93. (Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. пр.). DOI:
 5. Абисова М.А. Вплив неформальної комунікації на розвиток проєктного мислення в контексті роботи над соціальним проєктом. Вісник Національного авіаційного університету. 2023. Вип. 1 (37). С. 21–25. (Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. пр.). DOI:
 6. Абисова М.А. Громадська думка в системі управлінських відносин: комунікативний аспект. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. пр. 2023. Вип. 2 (38). С. 23–27.

 

Навчально-методичні праці

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

-Аbysova М., Каdnikova L., Shorina Т.  Philosophy. Manual : навч. посіб. Кyiv : NAU, 2019. 200 p.

-Аbysova М., Shorina Т., Poda T. Philosophical Problems of Scientific Cognition. Manual  : навч. посіб. Kyiv : NAU, 2023. 112 p. (10 др. Арк.)

ПРАКТИКУМИ:

– Філософія комунікації як соціокультурний феномен: практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр»  спеціальності 033 «Філософія» освітньо-професійної програми «Філософія комунікації» / уклад.: М. А. Абисова, Т. Г. Шоріна,  Н. А. Ченбай. Київ: НАУ, 2021. 42 с.

– Філософія комунікації у медійному просторі: практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 033 «Філософія» освітньо-професійної програми «Філософія комунікації» / уклад. М. А. Абисова, Т. Г. Шоріна, О. А. Матюхіна. Київ: НАУ, 2021. 39 с.

– Філософія комунікації та міжнародна діяльність: практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 033 «Філософія» освітньо-професійної програми «Філософія комунікації» / уклад. : М. А. Абисова, Т. А. Пода, І. П. Скиба, Н. М. Сухова. Київ : НАУ, 2021. 51 с.

– Медіафілософія: практикум для студентів ОС «Магістр» спеціальності 033 «Філософія» освітньо-професійної програми «Філософія комунікації» / уклад.: Т.Г. Шоріна, М.А. Абисова, О.А. Матюхіна, Н.М. Сухова, Н.А. Ченбай. Київ: НАУ, 2021. 70 с.

 

 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ (понад 5 років)

Публікації за фахом

 1. Абисова М.А. Феномен соціальної комунікації в становленні глобального інформаційного порядку // Наука і молодь. Гуманітарна серія : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2007. – С. 114-118.
 2. Abysova M. The Basic Components of Communicative Strategy // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2008. – № 1 (7). – С. 116-120. У фаховому виданні.
 3. Абисова М.А. Позиціювання як одна із умов комунікативності тексту // ПОЛІТ : VIII міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених, 10-11 квітня 2008 р. : тези доп. – К., 2008. – Т. 3. − № 1 (7). – С. 322.
 4. Абисова М.А. Проблема вибору вербального коду як компоненту комунікативного акту // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – К. : Вид-во Нац. авіа. ун-ту «НАУдрук», 2008. – № 2 (8). – С. 147-152. У фаховому виданні.
 5. Абисова М.А. Проблема відчуження “зовнішньої” людини в інформаційному світі // Філософська спадщина Григорія Сковороди в контексті ХХІ ст.: Матеріали наукової конференції (м. Київ, 10 грудня 2008 р.). – / За ред. Л.Г. Дротянко. – К.: НАУ, 2008. – С. 39-41.
 6. Абисова М.А. Комунікативні стратегії у відкритій та закритій соціальних системах // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – № 1 (9). – С. 105−110. У фаховому виданні.
 7. Абисова М.А. Ментальні кордони дискурсу // Дні науки філософського факультету 2009 : міжнар. наук. конф., 21−22 квітня 2009 р.: тези доп. – К., 2009. – Ч. X. – С. 3−4.
 8. Абисова М.А. «Стиль життя» як результат комунікативного впливу в постіндустріальному суспільстві // Творчість як корисне здійснення блага через істину у красі : Х міжнар. наук.-практ. конф., 14−15 травня 2009 р.: тези доп. – К., 2009. – С. 307−308.
 9. Абисова М.А. Універсалістський та партикулярний комунікативні підходи до соціальної інтеграції // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУдрук», 2009. – № 2 (10). – С. 103−108. У фаховому виданні.
 10. Абисова М.А. Комунікативний аспект управління сучасним суспільством // Сучасні проблеми управління: V міжнар. наук.-практ. конф., 26−27 листопада 2009 р.: тези доп. – К., 2009. – С. 138–139.
 11. Абисова М.А. Феномен повсякденності у творчості А.П. Чехова // Проблема людини та міжособистісної комунікації в художній і епістолярній творчості А.П. Чехова: наук. Конф., 8 грудня 2010 р.: тези доп. – К., 2010. – С. 30–33.
 12. Абисова М.А. Комунікативні стратегії в постсучасному світі: соціально-філософський аналіз. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. – К., 2011. – 16 с.
 13. Абисова М.А. Соціокультурна динаміка в контексті глобалізації // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2011. – № 1 (13). – С. 117-122. У фаховому виданні.
 14. Абисова М.А. Конституювання суспільства спектаклю // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2011. – Вип. 9 (107). – С. 68- 79. У фаховому виданні.
 15. Абисова М.А. Соціальні нерівності у постсучасному суспільстві: комунікативний аспект // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки: зб. наук. праць. − К. : КУТЕП, 2011. – Вип. 10. − С. 77−84. У фаховому виданні.
 16. Абисова М.А. Видовище як форма масової комунікації в умовах комунікаційного плюралізму // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2011. – № 2 (14). – С. 109-112. У фаховому виданні.
 17. Абисова М.А. Проблема індивідуалізму в творчості Лесі Українки на прикладі поеми «Камінний господар» // Людиновимірний характер творчості Лесі Українки: наук. конф., 07 грудня 2011 р.: тези доп. – К., 2012. – С. 50-52.
 18. Абисова М.А. Тренд сучасності: медикалізація 111ья. Культурологія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2012. – № 1 (15). – С. 92-96. У фаховому виданні.
 19. Абисова М.А. Національна ідентичність в умовах глобалізованого світу // Людина, суспільство, комунікативні технології: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 06-08 червня 2012 р.: тези доп. – Харків-Красний Лиман, 2012. – С. 192- 194.
 20. Абисова М.А. Проблема рівності у соціально-філософських вченнях XVI-XVIII ст. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2014. – № 1 (19). – С. 32-36. У фаховому виданні. Наукометрична база даних РИНЦ.
 21. Abysova M., Shorina T. Technological Age: Ethics of Responsibility // Aviation in the XXI-st century. Safety in aviation and space technologies: the V-th world congress, September 23-25, 2014 : abstracts. – K., 2014. – V.3. – Р. 9.129- 9.134.
 22. Абисова М.А., Матюхіна О.А. До проблеми деструктивної комунікації // Глобалізаційний контекст комунікації в умовах інформаційного суспільства (філософські читання, присвячені міжнародному Дню філософії), 19 листопада 2014 р. : тези доп. – К., 2014. – С. 6-10.
 23. Абисова М.А. Сучасні ліберальні концепції: аксіологічний та комунікативний аспект // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2014. – № 2 (20). – С. 32-36. У фаховому виданні. Наукометрична база даних РИНЦ.
 24. Абисова М.А., Шоріна Т.Г. Проблема соціальної справедливості у сучасному філософському дискурсі // Імперативи розвитку України в умовах цивілізаційних викликів сучасного світу: міжнар. наук.-практ. конф., 17 грудня 2014 р.: тези доп. – К., 2015. – С. 30-33.
 25. Абисова М.А. Етика дискурсу в контексті дискусії між лібералами та комунітаристами // Дні науки філософського факультету – 2015 : міжнар. наук. конф., 21-22 квітня 2015 р. : тези доп. − К., 2015. – Ч. 5. – С. 3-5.
 26. Abysova M. S. Krymskyi: Philosopher of Transitional Period // Studia z Historii Filozofii, 2015. – № 4 (6). – P. 107-117.
 27. Абисова М.А. Синтез ліберальних та комунітаристських філософських принципів в етиці дискурсу Ю. Габермаса // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2015. – № 1 (21). – С. 42-46. У фаховому виданні. Наукометричні бази даних РИНЦ, Index Copernicus, GOOGLE SCHOLAR.
 28. Abysova M. Ethnic Identity: Linguo-Cultural Aspect // Journal Association 1901 “SEPIKE”. – 2016. – Ed. 14. – P. 5-10. Наукометрична база даних COPERNICUS.
 29. Абисова М.А. Перфекціоністський ідеал егалітарного суспільства // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2015. – № 2 (22). – С. 42-47. У фаховому виданні. Наукометричні бази даних РИНЦ, Index Copernicus, GOOGLE SCHOLAR.
 30. Абисова М.А. Проблема сенсу у класичній філософській традиції: соціокультурний аспект // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2016. – № 1 (23). – С. 38-42 У фаховому виданні. Наукометричні бази даних РИНЦ, Index Copernicus, GOOGLE SCHOLAR.
 31. Абисова М.А. Religious Factor of Social Dynamics: Semantic Aspect // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2016. – № 2 (24). – С. 38-42. У фаховому виданні. Наукометричні бази даних РИНЦ, Index Copernicus, GOOGLE SCHOLAR.
 32. Drotianko L., Abysova M. Dynamics of Language Communication in Modern University // Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 2016. – Ed. 22. – P. 181-191.
 33. Orochovska L., Abysova M. Cultural studies approach to mass-media as a factor of mankind’s socio-cultural development // MATEC Web of Conferences, November 15-17, 2016: матер. міжн.-наук. конф. – V. 106 (2017). Режим доступу: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2017/20/matec conf_spbw2017_01005/matecconf_spbw2017_01005.html Наукометрична база SCOPUS, Web of Science
 34. Абисова М.А. Проблема соціальної спадкоємності у суспільному розвитку в еру високих технологій // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (26). – К.: НАУ, 2017.
 35. Drotianko L., Abysova M. Communication in a globalized multicultural society: ethnic mentality aspect // MATEC Web of Conferences 170, 01019 (2018) SpbWOSCE-2017 (https://doi.org/10.1051/matecconf/201817001019)
 36. Абисова М.А. Комунікативний потенціал культурних відмінностей в Інформаційному суспільстві // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 1 (27). – К.: НАУ, 2018. – С. 39-43.
 37. Абисова М.А. Гуманістичний потенціал «Філософії спільної справи» М. Федорова // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (28). – С. 40-46.
 38. Абисова М.А., Шоріна Т.Г. Параестетичні трансформації сучасних «арт-практик» (на прикладі спесімен-арта) // Філософські обрії. 2019. No 42. – С. 223-226.
 39. Абисова М.А. Механізми перетворення маргинального дискурсу на суспільну комунікативну практику // Трансформація мови комунікацій у мережевому суспільстві (Всеукраїнський «круглий стіл» в рамках ІІ Міжнародного симпозіуму «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація») [Текст] : зб. наук. пр. (Київ, 26 берез. 2019 р.) / за заг. ред. Л. Г. Дротянко. – Київ : НАУ, 2019. – С. 3-5.
 40. Абисова М.А. Фактори інтерпретації об’єктів соціальної пам’яті // Challenges of Hybrid War: Information Dimension: International Scientific and Practical Conference, European Humanities University Taurida National V.I. Vernadsky University, 2019. – P. 76-79.
 41. Медіаграмотність спеціалістів у галузі державного управління // Scientific and pedagogic internship “Development trends of the educational process in the sphere of public adminisration in Ukraine and EU countries” : Internship proceedings, March 11-22, 2019. Wolomin Republic of Poland. – Pp. 5-8.

Навчально-методичні праці

 1. Дротянко Л.Г., Онопрієнко В.І, Сластенко Є.Ф. та ін. Філософія. Хрестоматія. Навчальний посібник. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 244 с.
 2. Kadnikova L., Abysova M., Ischuk S. and others. Philosophy. Logic. Religion Studies. Ethics. Aesthetics. Textbook. – К. : NAU, 2011. – 580 p.
 3. Kadnikova L., Abysova M. Philosophy. Guide to Practical Classes for students studying in English. – К.: NAU, 2012. – 64 p.
 4. Дротянко Л.Г., Матюхіна О.А. та ін. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика та естетика). Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт. – К.: НАУ, 2012. – 116 с.
 5. Drotyanko L.G., Kadnikova L., Abysova M. and others. Philosophy (philosophy, logic, religious studies). Manual for foreign students. – К.: NAU, 2013. – 120 p.
 6. Шоріна Т.Г., Абисова М.А. Релігієзнавство. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія», 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність». – К.: НАУ, 2014. – 32 с.
 7. Drotyanko L.G., Kadnikova L., Abysova M. and others. Philosophy. Practical Guide for foreign students and students studying in English. – К.: Аgrar Media Group, 2014. – 98 p.
 8. Каднікова Л.В., Абисова М.А., Іщук С.М. English-Ukrainian-Russian Explanatory Dictionary of Philosophical Terms. – К.: НАУ, 2015. – 166 с.