Про нас

     Витоки кафедри сягають часу заснування Київського авіаційного інституту в 1933 р. Свою теперішню назву кафедра отримала в 1990 р.

З 1966 р. до 1970 р. кафедру очолював фахівець з проблем наукового пошуку та оптимізації наукової творчості професор Є. Жаріков. У цей час направленість дослідної роботи кафедри була зв’язана з теоретико-пізнавальною тематикою. На кафедрі працювали 10 викладачів.

З 1970 р. до 1971 р. обов’язки завідувача кафедри виконував доцент І. Поліщук, а з 1971 до 1987 року – доктор філософських наук, професор А. Єришев. На кафедрі в той час працювали 16 викладачів. Постійно вдосконалювалася методика викладання, в навчальному процесі та у виховній роботі використовувалися результати наукових досліджень, безпосередньо пов’язані зі специфікою навчального закладу, формуванням особистості фахівця в галузі цивільної авіації.

З 1987 р. до 2000 р. кафедрою керував кандидат філософських наук, доцент Є.Сластенко. Велику увагу кафедра приділяла підвищенню якості навчального процесу; узгодженню навчальних програм, дисциплін кафедри зі специфікою напрямів та спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка студентів випусковими кафедрами університету; вдосконаленню форм та методів викладання дисциплін з урахуванням майбутньої діяльності молодих фахівців.

З вересня 2000 року кафедру очолив член-кореспондент АПН України, доктор філософських наук, професор В. Андрущенко. Під його керівництвом кафедра переглянула структуру філософських дисциплін, зробивши акцент на актуальних проблемах розвитку сучасної соціальної філософії.

Сластенко Є.Ф.
Сластенко Є.Ф.

       У 2003 році кафедру філософії очолила нинішня завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор Л.Дротянко. Під керівництвом Л. Дротянко одним із пріоритетних напрямків роботи кафедри стала наукова діяльність.

У 2003 р. в НАУ відкрито аспірантуру за спеціальностями:

09.00.02 – Діалектика та методологія пізнання,

09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії,

09.00.07 – Етика.

У 2009 р. відкрито аспірантуру за спеціальністю 09.00.04 – Філософська антропологія та філософія культури. Постановою президії ВАК України від 15 грудня 2004 р. № 33-11/11 кафедра філософії НАУ затверджена як провідна установа для експертизи кандидатських дисертацій за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти; 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

          В цей час на кафедрі функціонував методологічний семінар аспірантів, на засіданнях якого відбувалися мінізахисти кандидатських дисертацій. У роботі семінару брали участь наукові керівники та провідні викладачі кафедри.   

У жовтні 2012 р. зусиллями кафедри в НАУ відповідно до рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.09.2012 р. розширено перелік наукових спеціальностей у докторантурі за рахунок філософської спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. За державним замовленням у докторантурі навчалася доцент кафедри, яка у 2015 р. достроково захистила дисертацію. Підсумком роботи докторантури став захист докторських дисертацій ще 2-ма здобувачами кафедри.

   Протягом 2007-2018 рр. були захищені 28 кандидатських та 3 докторських дисертацій аспірантами, докторантами та здобувачами, які пройшли підготовку на кафедрі.              

Дротянко Л.Г.