Студентська наука

Науково-дослідна діяльність студентів (НДДС), як складова наукової діяльності у системі вищої освіти, є невід’ємним компонентом підготовки фахівців з вищою освітою та гарантується державою – ст. 51 Закон України «Про освіту».

Саме підтримка наукової діяльності студентів і молодих учених (надалі здобувачів вищої освіти), надання їм організаційної та інформаційної допомоги в організації заходів: наукових студентських конференцій, виставок, конкурсів, олімпіад, допомагають забезпечити високу якість освіти та наукових досліджень, сприяють науковій, винахідницькій та іншій творчій їх діяльності, нерозривній інтеграції і поєднанню з інноваційною діяльністю, співробітництву з науковими, студентськими й іншими організаціями в Україні та за кордоном. Зокрема, це стосується здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “Магістр” освітньо-професійної програми “Філософія комунікації”, які беруть активну участь у наукових заходах різного рівня: 

Програма філ чит_17_11_2020_НАУ_

Круглий стіл 2021

Tom 2 Політ 2021

Дуднік_сертифікат

Керівництво науковою роботою здобувачів вищої освіти викладачами кафедри сприяє розвитку науки в молодіжному середовищі Національного авіаційного університету, створенню сприятливих умов для науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного авіаційного університету, об’єднанню їхніх зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки забезпечує захист їх прав та інтересів з питань наукової діяльності, надає підтримку перспективним науковим ідеям та інноваціям.

  1. Участь студентів у наукових конференціях, наукові праці студентів.

Наукова робота здобувачів вищої освіти (за різними спеціальностями), яка здійснюється під керівництвом викладачів кафедри філософії, проявляється в участі студентів в університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, що знаходить своє вираження у написанні наукових статей та тез. У такий спосіб здобувачі вищої освіти мають можливість реалізовувати свої наукові здібності. 

  1. Участь студентів у роботі наукових гуртків, кіноклубів, вебінарів тощо.

Метою діяльності наукових студентських гуртків, які діють на кафедрі філософії є реалізація навчально-наукового і творчого потенціалу талановитих та активних студентів різних спеціальностей з найбільш актуальних питань сучасної науки.

Зокрема, викладачами кафедри організовується та проводиться робота таких студентських наукових гуртків, проблемних груп, дискусійних клубів, як:  наукового гуртка для магістрантів; «Людина і духовність»; «Некласична західна філософія: видатні мислителі»;Софія; Від соціальних утопій до наукової альтернативи сталого розвитку тощо.

  1. Інші заходи

Кафедра активно залучає студентів до участі у наукових заходах як університетського, так і державного рівня − наукових дебатах, науково-творчих конкурсах, круглих столах, марафонах та ін. При організації заходів студенти приймають безпосередню участь у підготовці, проведенні та підведенні підсумків роботи, що збільшує їх мотивацію та навчає відповідальності та колективній роботі.

Кафедра всебічно сприяє науковій, інноваційній, винахідницький та іншій творчій діяльності молодих вчених, збереженню та розвитку інтелектуального потенціалу наукової молоді, виховання наукових кадрів; налагодженню професійних контактів між науковими установами, закладами вищої освіти України та іноземними науковими установами та організаціями для поглиблення наукової співпраці та спільного проведення заходів з наукової, освітньої діяльності; залученню молодих вчених до роботи в різних галузях науки, стимулюванню професійної діяльності молодих вчених, підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та професійної активності відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших нормативно-правових актів України та Статуту Національного авіаційного університету п. 8.11.. https://nau.edu.ua/site/variables/news/2021/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%202021.pdf.

 

Відповідальною за студентську наукову роботу на кафедрі є кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії – Скиба Оксана Петрівна

Скиба О.П.