Дротянко Любов Григорівна

завідувач кафедри філософії Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, доктор філософських наук, професор.

Науковий ступінь:

доктор філософських наук за спеціальністю 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія

Вчене звання: професор по кафедрі філософії

Стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО (ІІІ-ІV рівнів акредитації): 38 років

Забезпечення навчальних дисциплін:

філософія; філософські проблеми наукового пізнання; філософія науки, теоретичні засади філософії комунікації, методологія прикладних досліджень у сфері філософії комунікації.

.Сфера наукових інтересів (ключові слова):

постнекласична наука, фундаментальне і прикладне знання, філософія і методологія науки, інформаційне суспільство, комунікація в соціальних мережах, міжкультурна комунікація, філософія мови, масова культура, мультикультуралізм, феномен глобалізації.

Автор та співавтор більше 200 наукових праць, 3 монографій, 30 підручників та посібників. За період своєї професійної та наукової діяльності успішно підготувала 3 докторів наук та 13 кандидата наук.

Наукові профілі:

Профіль Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=0nGQVJQAAAAJ&hl=uk

Профіль Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57194440666&zone=

Профіль Web of Science:

https://publons.com/researcher/1797022/liubov-drotianko/

Профіль ReseachGate:

https://www.researchgate.net/profile/Liubov_Drotianko

Профіль ORCID:

http://orcid.org/0000-0001-7041-5787

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10739

Профіль у репозитарії НАУ:

er.nau.edu.ua/handle/NAU/3/simple-search?filterquery

Профіль Facebook:

facebook.com/drotlg

 

Освіта:

1974                                                   Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна, 1974 р., математика, вчитель математики

1982 – 1985                                      Аспірантура Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка

1986                                                   Кандидат філософських наук. Тема дисертації: «Діалектика фундаментальних та прикладних методів кількісних досліджень»

1998-2001                                        Докторантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2001 р.                                             Доктор філософських наук, 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія; тема дисертації: «Феномен фундаментального і прикладного знання: (Постнекласичне дослідження)»

Науково-педагогічне стажування за останні 5 років:

 Березень 2020                                    1. Національний авіаційний університет. Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій. Загальний обсяг програми стажування: 30 акад. годин (1 кредит ECTS). Тема: Розробка та впровадження онлайн-сервісу організації дистанційного навчального процесу через систему Google Classroom G Suite NAU. (Курс «Філософсько-світоглядні основи наукового пізнання», розрахований для студентів І курсу ОС магістр спеціальності 101 «Екологія», функціонував у II семестрі 2019-2020 н.р.). Документ: Довідка Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій №12/69(9) від 15.05.2020.

01.03.2021-30.04.2021                     2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Філософський факультет, кафедра теоретичної і практичної філософії. (180 годин/6 кредитів ЄКТС) Тема: Формування нових компетенцій в науково-дослідній діяльності. Новітні технології, форми, методи та засоби навчання. Методи організації науково-дослідної роботи викладачів та студентів. Документ: Сертифікат про стажування № 056/036, виданий 20.05.2021.

  

Участь у вчених радах, наукове керівництво та опонування:

 ДРОТЯНКО Любов Григорівна:

 • Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.27 Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Член Вченої ради Д 26.161.01 в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди у 2016-2021 роках.;  
 • Неодноразово опонент із захисту докторських та кандидатських дисертацій.
 • Головний редактор наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України: Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія.
 • Науковий керівник теми: ДЕРЖБЮДЖЕТНА (кафедральна) науково-дослідна робота № 40-2023/12.01.10 Суперечності комунікативних процесів у сучасному світі. Термін роботи 01.09.2023 – 30.06.2026.
 • Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня – 16 здобувачів (3 доктора та 13 кандидатів).

Членство в асоціаціях та громадських асоціаціях:

 • Член профспілки працівників науки та освіти України.

 Додаткова інформація:

 • неодноразово була  експертом дисертаційних досліджень;
 • керівник студентського наукового гуртка “Софія”;
 • рецензент в фахових виданнях України.

Нагороди:

 • Нагрудний знак МОНУ «За наукові та освітні досягнення»,
 • Нагрудний знак МОНУ «Відмінник освіти України»
 • Нагрудний знак «За сумлінну працю»
 • Нагрудний знак «За сумлінну працю»
 • Почесна грамота Міністерства освіти України.

Публікаційна активність

(за останні 5 років):

Публікації у наукометричних  виданнях Scopus, Web of Science та Core Collection

 1. Drotianko, L., Abysova, M. Communication in a globalized multicultural society: Ethnic mentality aspect (Conference Paper) Volume 170, 13 June 2018, International Science Conference on Business Technologies for Sustainable Urban Development, SPbWOSCE 2017; Peter the Great St. Petersburg Polytechnic UniversitySt. Petersburg; Russian Federation Код 137276
 2. Drotyanko, L., Yahodzinskyi, S. Information environment as the intercultural communication space // MATEC Web of Conferences, 2017 (Видання, зареєстроване у Scopus).; 1. Дротянко Л.Г. Філософія діалогу в культурі інформаційної ери // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2015. – № 1(21). – С.19-22.
 3. Дротянко Л.Г. Специфіка методологічних засобів науки в процесі її інформатизації // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2016. – № 1 (23). – С.11-15.
 4. Дротянко Л.Г. Міждисциплінарні дослідження в контексті розвитку високих технологій // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2017. – № 2 (26).
 5. Дротянко Л.Г. Інтенсифікація глобалізаційних процесів в інформаційну еру / Л.Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2018. – № 1. – С. 9-13.
 6. Дротянко Л.Г. Комунікації в соціальних мережах і феномен мультикультуралізму / Л.Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2019. – № 1. – С. 16-21.
 7. Social transformations of speech culture in information age Gudmanian, A., Drotianko, L., Sydorenko, S., Zhuravliova, O., Yahodzinskyi, S.2019 E3S Web of Conferences 135,03081.
 8. Social networks communication infrastructure: The challenges of multiculturalism Gudmanian, A., Drotianko, L., Shostak, O., Yahodzinskyi, S., Radivilova, T. 2019 CEUR Workshop Proceeding.
 9. Post-non-classical science in the age of informatization of society: Functional aspect Drotianko, L., Abysova, M., Chenbai, N., Shorina, T. 2020 E3S Web of Conferences 157,4003.
 10. Interdisciplinary knowledge problem in a high-tech society Drotianko, L., Shostak, O., Abysova, M., Chenbai, N. 2020 E3S Web of Conferences 157,4005.
 11. Дротянко Л.Г. ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА ТЕХНОГЕННОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: РИЗИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ/ Л.Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2021. – №2 – С. 9-14.
 12. Дротянко Л.Г. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ ПРИРОДИ В КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ «ЛЮДИНА – ПРИРОДА» /Л.Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2022. – №1 – С. 5-10.
 13. Етнокультурний фактор міжцивілізаційних відносин ХХ-ХХІ століть / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2022. – №2. – С. 5-10.
 14. Threats and Challenges to Sustainable Development in the Digital Society. Nataliia Ladohubets , Liubov Drotianko(B) , Sergiy Sydorenko , Serhii Ordenov , and Ivan Skybа. Lecture Notes in Networks and Systems. Volume 574. XV International Scientific Conference “INTERAGROMASH 2022” Global Precision Ag Innovation 2022, Volume 1. Springer. Р. 1225-1234. http// doi.org/1007/978-3-031-21432-5
 15. New Environmental Challenges of the 21st Century Liubov Drotianko(B), Serhii Sydorenko, Hanna Kleshnia, Serhii Ordenov, and Ivan Skybа. Lecture Notes in Networks and Systems. Volume 574. XV International Scientific Conference “INTERAGROMASH 2022” Global Precision Ag Innovation 2022, Volume 1. Springer. Р. 1521-1529. http// doi.org/1007/978-3-031-21432-5
 16. Концепції Постмодерну: соціальний проєкт? соціальне прогнозування? утопія? / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2023. – №1. – С. 5-10.
 17. Drotianko, L., Sydorenko, S., Ordenov, S., Sidorkina, O., Skyba, I. (2024). Aerospace Activities and Scientific Cosmism: Anthropological Context of the Interrelationship. In: Zokirjon ugli, K.S., Muratov, A., Ignateva, S. (eds) Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East (AFE-2022). AFE 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 733. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-37978-9_107 Scopus.

 Монографії

 1. Дротянко, Л. Г., Абисова, М.А., Пода, Т. А., Орденов, С. С. Філософія діалогу в комунікативних практиках інформаційного суспільства // Social communications of the information society: theoretical and applied aspect. Київ. Талком, 2020 DOI: 10.18372/42478 

 

Публікації за фахом

 1. Дротянко Л.Г. Практикум з філософії [Текст]: навч. довідник / Л.Г. Дротянко [та ін.]. – К. : Книжкове вид-во Національного військового ун-ту, 2006. – 232 с.
 2. Філософія. Хрестоматія [Текст] : навч. посіб. / уклад. Л. Г. Дротянко [та ін.]. – К. : Видавництво Національного авіаційного університету “НАУ-друк”, 2009. – 244 с.
 3. Дротянко Л.Г. Філософія наукового пізнання [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / Л. Г. Дротянко ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ-друк, 2010. – 222, [1] с. – (Сучасний університетський підручник).
 4. Філософія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Л. Г. Дротянко та ін.] ; за ред. Л. Г. Дротянко, В. І. Онопрієнка, О. А. Матюхіної ; Нац. авіац. ун-т. – К. : НАУ, 2012. – 347 с.
 5. Філософія [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / [Л. Г. Дротянко та ін. ] ; за ред. Л. Г. Дротянко, В. І. Онопрієнка, О. А. Матюхіної ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2014. – 718 с.

 Навчально-методичні праці

 1. Філософія [Текст]: метод. матеріали та прогр. до канд. іспиту / уклад.: Л. Г. Дротянко, В. І. Онопрієнко. – Вид. 3-тє, допов. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту “Нау-друк”, 2010. – 100 с.
 2. Філософія [Текст] : метод. матеріали та прогр. до канд. іспиту / [уклад.: Л. Г. Дротянко, В. І. Онопрієнко]. – Вид. 4-те, допов. – К. : НАУ, 2013. – 99 с.
 3. Філософія [Текст] : практикум Philosophy : practical guide / [Л. Г. Дротянко и др.] ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 97 с.
 4. Філософія наук і інновацій [Текст]: практикум для здобувачів освітнього ступеня доктора філософії / уклад.: Л. Г. Дротянко, Л. О. Ороховська, С. М. Ягодзінський. – К.: НАУ, 2019. -56 с.
 5. Теоретичні засади філософії комунікації [Текст]: метод. рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 033 «Філософія» / уклад.: Л. Г. Дротянко, М. А. Абисова. – К.: НАУ, 2021. – 28 с.
 6. Філософія комунікації [Текст]: метод. рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 033 «Філософія» / уклад.: Л. Г. Дротянко, С. С. Орденов, О. М. Сідоркіна. – К.: НАУ, 2022. – 56 с.
 7. Філософські проблеми наукового пізнання [Текст] : практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» для всіх галузей знань, спеціальностей та освітньо-професійних програм / уклад.: Л. Г. Дротянко, С. С. Орденов, Н. А. Ченбай, І. П. Скиба. –К.: НАУ, 2023. – 52 с.
 8. Філософія [Текст] : практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» усіх спеціальностей / уклад.: Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, О. М. Сідоркіна, О. П. Скиба. –К.: НАУ, 2023. – 52 с.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ (понад 5 років)

Монографії

 1. Дротянко Л.Г. Фундаментальне і прикладне знання як соціокультурна та праксеологічна проблема: Монографія. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 180 с.
 2. Феномен фундаментального і прикладного знання: Постнекласичне дослідження: Монографія. – К.: Вид-во Європейського ун-ту фінансів, бізнесу та інформ. систем, 2000. – 423 с.

Публікації за фахом

 1. Дротянко Л.Г. Співвідношення поняття та терміну // Вісник Київського ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія «Філософія. Політологія». – К.: 1999. – Вип. 29. – С. 26 – 29.
 2. Дротянко Л.Г. Проблема демаркації фундаментального та прикладного знання в науці: постнекласичний погляд // Totallogy – ХХІ. Постнекласичні дослідження. – К.: ЦГО НАН України, 1999. – Вип. 2 – 3. – С. 372 – 286.
 3. Дротянко Л.Г. Специфіка фундаментальних та прикладних методів дослідження в постнекласичній науці // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. – К.: Укр. центр духовної культури, 1999. – Вип. 5. – С. 68 – 81.
 4. Дротянко Л.Г. Постнекласична наука в контроверзі модерн-постмодерн // Наука та наукознавство: Міжнародний науковий журнал. – К.: 1999. – № 1 – С. 36 – 47.
 5. Дротянко Л.Г. Людиновимірність сучасного фундаментального та прикладного знання // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. – К.: Укр. Центр духов. Культури, 1999. – Вип. 6. – С. 19 – 28.
 6. Дротянко Л.Г. Фундаментальна та прикладна наука в системі вищої освіти // Наука та наукознавство. Міжнародний науковий журнал. –1999. –№ 3. – С.81-90.
 7. Дротянко Л.Г. Рівні фундаментальності в науці // Вісник НАН України. – К.: 2000. – № 5. – С. 32 – 37.
 8. Дротянко Л.Г. Наукові поняття: відображення, референція, конструювання дійсності // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія «Філософія. Політологія». – К.: 2000. – Вип. 32. – С. 14 – 19.
 9. Дротянко Л.Г. Методологія пізнання і тип наукової раціональності у постнекласичних дослідженнях // Мультиверсум. Фі-лос. Альманах: Зб. наук. праць.-Вип. 17. – К.: Укр. центр дух. культури, 2000. – С.3-14.
 10. Дротянко Л.Г. Інформаційне моделювання в постнекласичних дослідженнях // Totallogy-XXI (четвертий випуск). Постнекласичні дослідження. – К.: ЦГО НАН України, 2000. – С.235-242.
 11. Дротянко Л.Г. Фундаментальна та прикладна наука у контексті постнекласики // Вісник Київського ун-ту ім. Т. Шев-ченка. Філософія. Політологія.- Вип. 33. – 2001.-С.19-21.
 12. Дротянко Л.Г. Наукова і побутова мови в процесі взаємопроникнення культур // Вісник Національної академії наук України. – К.: 2005. – № 11. – С. 51 – 58.
 13. Дротянко Л.Г. Філософія й наука ХХІ століття: взаємовплив ідей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – Вип. 76-79. К.: 2006. – С.131-134.
 14. Дротянко Л.Г. Концепції інформаційного суспільства та культури постмодерну: компаративний аналіз // Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. – 2006. – № 2 (4). – С. 43 – 50.
 15. Дротянко Л.Г. Інформаційне суспільство і сучасний університет Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2007. – № 2(6). – С.5-8.
 16. Дротянко Л.Г. Інформаційний вимір постнекласичної науки Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2008. – № 1(7). С.15-19.
 17. Дротянко Л.Г. Полілог культур як феномен інформаційної ери Вісник Національ-ного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2008. – № 2(8). С.112-116.
 18. Дротянко Л.Г. Масова культура в інформаційному суспільстві. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2009. – № 1(9). С.112-116.
 19. Дротянко Л.Г. Герменевтичні процедури в системі вищої освіти Філософські обрії: Науково-теоретичний журнал. – 2009. – № 22. С.204-215.
 20. Диверсифікація наукового знання в інформаційну еру Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2009. – № 2(10). С.15-20.
 21. Дротянко Л.Г. Особливості диверсифікації закладів вищої освіти в інформаційну епоху // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2010. – № 1 (11) – С.9-13.
 22. Дротянко Л.Г. Феномен дискурсу в культурі інформаційного суспільства Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2010. – № 2 (12). – С.20-24.
 23. Дротянко Л.Г. Інформаційний простір і діалог культур в інтер’єрі ХХІ століття. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2011. – № 1 (13). – С.5-8.
 24. Дротянко Л.Г. Зміна вимірів раціональності: контекст постсучасності (рецензія на книгу) // Філософська думка. – № 5. – 2011. – С.99-103.
 25. Дротянко Л.Г. Слово і його семантика: лінгвофілософський аналіз // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2011. – № 2 (14). – С.5-9.
 26. Дротянко Л.Г., Жолдоков В.О. Мультикультуралізм комунікативних процесів у глобалізованому світі // Вісник Національ-ного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2012. – № 1 (15). – С.5-8.
 27. Дротянко Л.Г. Трансформація комунікативної функції мови в інформаційну добу // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2012. – № 2 (16). – С.3-7.
 28. Дротянко Л.Г. Масова культура і масова свідомість в умовах глобалізації // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2013. – № 1 (17). – С.5-8.
 29. Дротянко Л.Г. Ментальний аспект комунікації в полікультурному середовищі в умовах глобалізації // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2013. – № 2 (18). – С.5-8.
 30. Дротянко Л.Г. Соціальні трансформації мовленнєвої культури в інформаційну еру // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2014. – № 1 (19). – С.8-11.
 31. Дротянко Л.Г. Соціокультурні підстави трансформації понятійного апарату сучасного філософування // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2014. – № 2 (20). –С.15-19.
 32. Філософія діалогу в культурі інформаційної ери // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2015. – № 1 (21). – С.19-22.
 33. Дротянко Л.Г. Наука як феномен культури у філософській спадщині С.Б.Кримського // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2015. – № 2 (22). – С.10-13.
 34. Drotianko L., Abysova M. Dynamics of Language Communication in Modern University // Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 2016. – Ed. 22. – P. 181-191.
 35. Дротянко Л.Г. Специфіка методологічних засобів науки в процесі її інформатизації // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2016. – № 1 (23). – С.11-15.
 36. Дротянко Л.Г. Функціональні трансформації постнекласичної науки в інформаційному суспільстві Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2016. – № 2 (24). – С.14-18.
 37. Дротянко Л.Г. Високі технології як засіб трансформації медіа-дискурсу // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2017. – № 1 (25). – С.10-14.
 38. Дротянко Л.Г. Міждисциплінарні дослідження в контексті розвитку високих технологій // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2017. – № 2 (26). – С. 5-8.
 39. Дротянко Л.Г. Інтенсифікація глобалізаційних процесів в інформаційну еру /Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 1 (27). – К.: НАУ, 2018. – С. 9-13.
 40. Дротянко Л. Г. Науковий космізм і постнекласична наука: антропологічний контекст взаємозв’язків / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2018. – № 2. – С. 5-11.
 41. Дротянко Л. Г. Комунікації в соціальних мережах і феномен мультикультуралізму / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2019. – № 1. – С. 16-21.
 42. V. Vernadsky: from the geochemistry of technogenesis to the scientific thought of the global society // International science conference «Innovative Technologies in Environmental Science and Education» (ITESE-2019, September 9-14, 2019). Vol. 135, 2019. – Article Number: 03079. – https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913503079
 43. Social transformations of speech culture in Information Age // International science conference «Innovative Technologies in Environmental Science and Education» (ITESE-2019, September 9-14, 2019). Vol. 135, 2019. – Article Number: 03081. – https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913503081
 44. L. Drotianko1, S. Yahodzinskyi. Digitalization of educational environment tendencies and perspectives // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2019. – № 2. – С. 9-13.

Навчально-методичні праці

 1. Дротянко Л.Г. Філософські проблеми мовознавства. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання 2-ге, доповнене і перероблене. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2002. – 161 с.
 2. Дротянко Л.Г., Онопрієнко В.І. Філософія: Методичні матеріали та програми для кандидатського іспиту. Видання друге доповнене і перероблене. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007. – 84 с.
 3. Дротянко Л.Г., Матюхіна О.А., Вдовиченко В.Г., Онопрієнко В.І. Практикум з філософії: Навч. посіб. Л.Г. Дротянко, О.А., В.Г. Вдовиченко та ін. // К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006. – 232 с. С.4-23, 120-143, 178-193, 217- 231.
 4. Філософія: Хрестоматія: Навч. посіб. – К.: Вид-во НАУ, 2009. – 244 с.
 5. Дротянко Л.Г., Онопрієнко В.І. Філософія: методичні матеріали та програми для кандидатського іспиту. – 3-тє вид., доп. К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 100 с.
 6. Дротянко Л.Г. Філософія наукового пізнання: Підручник. К.: Вид-во «НАУ-Друк», 2010. 224с.
 7. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика та естетика): методичні рекомендації до виконання контрольних робіт. – К.: НАУ, 2012. – 116 с.
 8. Дротянко Л.Г. Онопрієнко В.І., Матюхіна О.А. та ін. Філософія: Підручник / За ред. Дротянко Л.Г., Матюхіної О.А., Онопрієнка В.І. К.: Вид-во «НАУДрук», 2012. – 348с.
 9. Філософія: підручник. – К. : НАУ, 2014. – 720 c.
 10. Філософія наук і інновацій: практикум. – К.: НАУ, 2019. – 60 с.