Шоріна Тетяна Геннадіївна

Доцент кафедри філософії
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету
Кандидат філософських наук, доцент.

Науковий ступінь:

Кандидат  філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство

Вчене звання: доцент по кафедрі філософії

Стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО (ІІІ-ІV рівнів акредитації): 18 років

Забезпечення навчальних дисциплін:

Філософія, Philosophy (англомовний проект), Філософські проблеми наукового пізнання, Philosophical problems of scientific cognition (англомовний проект), Культура мовленнєвої діяльності, Морально-етичні проблеми комунікації, Медіафілософія, Інформаційна етика цифрового суспільства, Риторика.

Сфера наукових інтересів (ключові слова):

історія класичної філософії, медіафілософія, етичні проблеми комунікації, риторика та ораторське мистецтво, теорія аргументації та культура мовленнєвої діяльності, соціальна філософія та філософія історії, теорія діалектики та холізм, теорія діяльності та феномен відчуження, трансформації сучасної суспільної свідомості, сучасна соціальна міфологія, міфологія у фокусі релігієзнавства, філософські проблеми наукового пізнання, проблема штучного інтелекту, інформаційна етика.

Автор та співавтор більше 98 наукових праць, 1 монографії, 11 навчально-методичних праць.

Наукові профілі:

Профіль Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&authuser=1&user=r-RvWoIAAAAJ   

Профіль Scopus:

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216628107  

Профіль ReseachGate:

https://www.researchgate.net/profile/Tetiana-Shorina-2  

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-9281-7840

Профіль Academia.edu:

http://surl.li/rmbuu

Профіль у депозитарії НАУ:

http://surl.li/rmcpw

Профіль на сайті НТБНАУ:

lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10749

 

 

Освіта:

1996-2002                                        Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2002 р. Спеціальність: «Соціальна робота». Кваліфікація: фахівець соціальної роботи

 

2002-2003                                        Аспірантура Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

2003-2005                                        Аспірантура Національного авіаційного університету.

 

26 січня 2012 р.                              Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство:

Тема дисертації ««Філософсько-релігієзнавчий аналіз міфологічної свідомості  (соціокультурний контекст)».

26 червня 2012 р                            Присвоєне вчене звання доцента (Рішення атестаційної колегії від 26 червня 2014 р., протокол № 5/02-D. 12дц №039283

 

2020 р.                                               Здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність Філологія. Спеціалізація: «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», М20 №053813 від 29.02.2020

 

Науково-педагогічне стажування за останні 5 років:

 

12.01.2020-13.04.2020                Підвищення кваліфікації в Академії праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ), за програмою «Трансформаційні процеси вищої освіти ХХІ століття в галузі гуманітарних дисциплін».  Свідоцтво КВ № 04641405/000192-20 від 10 липня 2020 р. (180 год, 6 кредитів)

15.04.2020-13.05.2020                Міжнародне стажування на платформі онлайн-освіти Coursera. Дистанційний курс «Introduction to Philosophy», The University of Edinburgh. Verify at coursera.org/verify/EMXPPDH526AT Службова записка про підвищенні кваліфікації на дистанційному курсі від 20.05.2020 р.)

18.09.2023-31.10.2023                Міжнародне стажування в дистанційному режимі в Університеті Менеджменту Безпеки, м. Кошице (Словаччина). Тема стажування: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції» («Modern Teaching and Innovative Teachnologies in Higher Education: European Experience and Global Trend»). Загальний обсяг 6 ECTS кредитів (180 годин). Sertificate #SK/USM/223-2023 від 31.10.2023 р.

 Участь у проектах:

З 18.09.2023 по 31.10.2023р.      Міжнародне стажування в дистанційному режимі в Університеті Менеджменту Безпеки, м. Кошице (Словаччина). Тема стажування: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції» («Modern Teaching and Innovative Teachnologies in Higher Education: European Experience and Global Trend»). Загальний обсяг 6 ECTS кредитів (180 годин). Sertificate #SK/USM/223-2023 від 31.10.2023 р.

 Участь у вчених радах, наукове керівництво та опонування:

Виконувала обов’язки офіційного опоненту із захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.43  в КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 31 листопада 2013 р.

 Додаткова інформація:

участь в освітньому та профорієнтаційному проекті «Літня школа» (2016 р., 2017 р.) на базі НАУ.

 Нагороди:

Грамота Національного авіаційного університету за багаторічну науково-педагогічну діяльність та з нагоди Дня науки (Наказ від 06.04.2021 № 52/з)

 Публікаційна активність

(за останні 5 років):

Публікації у наукометричних  виданнях Scopus та Web of Science

 1. Drotianko L., Abysova M., Chenbai N., Shorina T. Post-non-classical Science in the Age of Informatization of Society: Functional Aspect. Key Trends in Transportation Innovation (KTTI-2019). E3S Web Conf. 2020. 157. URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015704003. (Scopus).
 2. Ordenov Sergii, Polishchuk Oleksandr, Skyba Ivan. Clarification of problems in modern society in the processes of informatization and globalization // E3S Web Conf. Vol. 164, 11037 (2020) TPACEE-2019. – UTL: https://doi.org/10.1051/e3sconf /202016411037 (Scopus).
 3. Abysova M., Shorina T., Chenbai N., Skyba I. Aviation industry management: Objective and subjective risks. E3S Web Conf. 2021. 258. Ural Environmental Science Forum “Sustainable Development of Industrial Region” (UESF-2021). URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125802001. (Scopus).

Монографії

 1. Скиба О.П.,Скиба І. П., Сідоркіна, О.М., Шоріна, Т.Г.Наукова комунікація в умовах інформатизації суспільства. Соціальні комунікації інформаційного суспільства: теоретичні та прикладні аспекти: колективна монографія. – К.: Талком,  2020. – С. 243-258. – Режим доступу:  http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42486  http://doi.org/10.18372/42486

 Публікації за фахом

 1. Шоріна Т.Г. Класична та “чорна” риторика: мовно-комунікативні та філософські трансформації принципів / Т.Г. Шоріна.Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2019. – № 1. – С. 163-169.
 2. Шоріна Т. Г. Ідеї “нового просвітництва” як соціально-філософська альтернатива в осмисленні проблем глобальної безпеки. Вісник Національного авіаційного універси-тету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2019. – Вип. 2 (30).– С. 100-106.
 3. Шоріна Т.Г. Постправда як реальність девальвованої культури в епоху кризи сучасної демократії Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. Т. 31 (1), 2020. С. 114-121. DOI: 10.18372/2412-2157.31.14838
 4. Шоріна Т.Г. Морально-етичні колізії ідеї солідарності у боротьбі глобальної спільноти з пандемією COVID-19. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. Т. 32(2), 2020. C. 145-152. https://doi.org/10.18372/2412-2157.32.15124
 5. Шоріна Т.Г. Філософський аналіз дискурсу інформаційної етики та її морально-практичних дилем. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2021. – Вип. 1 (33). С. 74-78.
 6. Шоріна Т.Г. Поняття сучасної екології в фокусі соціально-філософського та наукового знання. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – № 2 (34). С. 76-81. https://doi.org/10.18372/2412-2157.34.16320
 7. Шоріна Т.Г. Трансформації принципів гуманізму та відповідьності в контексті сучасної екологічної етики і концепції сталого розвитку. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – № 1 (35). С. 124-131. https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16571
 8. Шоріна Т.Г. Категорії «виклик» та «відповідь» як відображення ситуації «історичного повороту»: пошуки «нової нормальності та негативні тенденції сучасної цивілізації. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2022. – № 2 (36). С. 78-82. https://doi.org/10.18372/2412-2157.36.16976
 9. Шоріна Т.Г. Проєкт Римського Клубу «межі зростання» 50 років потому: соціально-філософські роздуми / Т. Г. Шоріна // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – 2023. – № 1 (37). С. 120-125. https://doi.org/10.18372/2412-2157.37.17591
 10. Шоріна Т.Г. Дискурси про лінгвістичну інтеграцію мігрантів та роль ЗМІ в міграційних процесах / Т. Г. Шоріна. Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – 2023. – № 2 (38). С. 108-114. https://doi.org/10.18372/2412-2157.2.18124

 Навчально-методичні праці

 1. Аbysova М., Каdnikova L., Shorina Т. Philosophy. Manual : навч. посіб. Кyiv : NAU, 2019. 200 p.
 2. Abysova M.A. Philosophical problems of scientific conition: Manual / M. Abysova, T. Shorina, T. Poda. – Kyiv: NAU, 2023. – 112 p. (10 др. арк)
 3. Філософія комунікації у медійному просторі. Практикум для студентів ОС «Магістр» спеціальності 033 «Філософія» освітньо-професійної програми «Філософія комунікації». / Абисова М.А., Шоріна Т.Г., Матюхіна О. А.– К.: НАУ, 2021. – 39 с.
 4. Філософія комунікації як соціокультурний феномен. Практикум для студентів ОС «Магістр» спеціальності 033 «Філософія» освітньо-професійної програми «Філософія комунікації». / Абисова М.А., Шоріна Т.Г,, Ченбай Н. А. – К.: НАУ, 2021. – 42 с.
 5. Медіафілософія : практикум уклал: Т.Г. Шоріна, М.А. Абисова, О.А. Матюхіна, Н.М. Сухова, Н.А. Ченбай. – К.: НАУ, 2021. – 72 с.
 6. Навчально-методичний комплекс «Philosophy» for educational and professional programs of first (Bachelor) level of higher education of all specialties https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61006
 7. Навчально-методичний комплекс «Philosophical Problems of Scientific Cognition» for educational and professional programs of second (Master) level of higher education of all specialties https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60982

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ (понад 5 років)

Публікації за фахом

 1. Людина в ірраціональному суспільстві: об’єкт чи суб’єкт діяльності // Вісник Національного авіаційного університету: Зб. наук. праць. Випуск № 1 (2) – К.: НАУ, 2004. – С. 95 – 102.
 2. Сучасна міфологія: алогізм традиції // Практична філософія. – Ніжин: ПАРАПАН, 2004. (№ 13). – № 3. – С. 48 – 54.
 3. „Ігрові” трансформації постмодерну в сучасній суспільній свідомості // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. – №76–79. – К.: „Київський університет”, 2006. – С. 158 – 160.
 4. Проблема сучасних „арт-практик” в ідеологічному і феноменологічному аспектах // Вісник Національного авіаційного університету: Збірник наукових праць. – № 2 (4). – К.: НАУ, 2006. – С. 171 – 176.
 5. Про деформації суб’єктивних орієнтацій в сучасному суспільстві // Вісник Національного авіаційного університету. Зб. наук. пр. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2008. – № 2. – С. 106-111.
 6. Мотиваційні мутації сучасної суб’єктивності (на прикладі шоу-ігор) [Електронний ресурс] / Т. Шоріна // Cучасні проблеми художньої освіти в Україні. – 2008. – Вип. 4. – С. 52-64.
 7. Особливості сучасного самовідчуження та проблема історичних перспектив // Вісник Національного авіаційного університету. Зб. наук. пр. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2010. № 2 (12). – С. 120–125.
 8. Суперечності постіндустріального світу: соціальні та суб’єктивні виміри. Вісник Національного авіаційного університету. Зб. наук. праць – К. : НАУ, 2011. –№ 1 (13). – С. 108–113.
 9. Міфологічна свідомість в українському філософсько-релігійному доробку: сучасні концептуальні та методологічні розвідки // Вісник Національного авіаційного університету. Зб. наук. праць – К. : НАУ, 2012. – № 1 (15). – С. 54-58.
 10. Логічні та методологічні виміри природи ідеального // Вісник Національного авіаційного університету. Зб. наук. праць – К. : НАУ, 2013. – № 1 (17). – С. 71-74.
 11. Теорія раціонального вибору в сучасному релігієзнавстві: приклад позитивістського та міждисциплінарного підходу // Вісник Національного авіаційного університету. Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2013. – №2 (18). – С. 75-80.
 12. Abysova M., Shorina T. Technological Age: Ethics of Responsibility // Aviation in the XXI-st century. Safety in aviation and space technologies: the V-th world congress, September 23-25, 2014 : abstracts. – K., 2014. – V.3. – Р. 9.129- 9.134.
 13. Зворотній бік глобалізації та неолібералізму: феномен прекаріату // Вісник Національного авіаційного університету. Зб. наук. праць. – К., 2015. – № 1 (21). – С. 76-80.
 14. Процеси дегуманізації в контексті соціального характеру та ідеології глобалізованого суспільства / Т.Г. Шоріна // Вісник Національного авіаційного університету. Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2015. – № 2 (22). – С. 80-84.
 15. Соціальний номіналізм неоліберальної теорії та консервативні суспільні тенденції // Вісник Національного авіаційного університету. Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2016. – №1 (23). – С. 98-103.
 16. Глобальні ризики суспільства та проблема захисту прав людини (на прикладі міжнародного тероризму) // Вісник Національного авіаційного університету. Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2016. – №2 (24). – С. 75-78.
 17. Ідейно-смислова реальність медіа та її критичний огляд в контексті інформаційного висвітлення міграційної кризи // Вісник Національного авіаційного університету. Зб. наук. пр. – Вип. 1 (25). – К.: НАУ, 2017. – С. 87-92.
 18. Технократизм як концепт соціальної теорії та тип мислення // Вісник Національного авіаційного університету. Зб. наук. пр. – Вип. 2 (26). – К.: НАУ, 2017. – С.78-80.
 19. Феноменологія протестного активізму: ремінісценції «великої відмови» // Вісник Національного авіаційного університету. Зб. наук. пр. – Вип. 1 (27). – К.: НАУ, 2018. – С. 97-102.
 20. Антропний принцип і філософія космізму: онтологічні та етичні аспекти // Вісник Національного авіаційного університету. Зб. наук. пр. – Вип. 2 (30). – К.: НАУ, 2018. – С. 77-84.

Навчально-методичні праці

 1. Філософія: Хрестоматія: Навч. посіб. – К.: Вид-во НАУ, 2009. – 244 с.
 2. Історія релігії. Практикум. – К.: НАУ, 2013. – 71с.
 3. Релігієзнавство: методичні рекомендації до самостійної роботи.– К.: НАУ, 2014. – 32 с.