Сідоркіна Олена Миколаївна

Доцент кафедри філософії
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету
Кандидат філософських наук, доцент.

Науковий ступінь:

Кандидат  філософських наук за спеціальністю 09.00.03- соціальна філософія та філософія історії

Вчене звання: доцент по кафедрі філософії

Стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО (ІІІ-ІV рівнів акредитації): 24 роки

Забезпечення навчальних дисциплін: Філософія, філософські проблеми наукового пізнання, філософія соціальних трансформацій, філософія психології комунікації

Сфера наукових інтересів (ключові слова): соціальна філософія, філософія історії, релігієзнавство, філософія соціальних трансформацій, філософія психології, філософія комунікації.

Автор та співавтор більше 85 наукових праць, 1 монографії, 1 підручника, 7 навчально-методичних праць.

Наукові профілі:

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=CF6TfD0AAAAJ&hl

Профіль Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212392315

Профіль WoS:

https://www.webofscience.com/wos/author/record/Q-9433-2018

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-8624-2398

Профіль ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Elena-Sidorkina

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11223

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць):

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/3/simple-search

Освіта:

 1996                                          Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка, 1996 р., спеціальність «Історія та географія», кваліфікація «Вчитель історії і географії»

2004-2007                                        Аспірантура Національного авіаційного університету

14 жовтня 2009 р.               Захист дисертації за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії:

Тема дисертації «Релігійна свідомість у сучасному українському суспільстві як предмет  соціально-філософського дослідження».

Науково-педагогічне стажування за останні 5 років:

 17 травня-25 червня 2021 р. –  Вища школа філософії при Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України;

26 квітня-25 листопада 2022 р. –  Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет          менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти.                  

 Участь у вчених радах, наукове керівництво та опонування:

 •  Офіційний опонент дисертаційного дослідження: «Біблійні мотиви в українській культурі як предмет соціально-філософської рефлексії» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Здобувач: Гнатів Зоряна Ярославівна, дата захисту: лютий 2012, Київський національний університет імені М. П. Драгоманова.
 • Офіційний опонент дисертаційного дослідження: «Соціальний зміст релігійних дискурсивних практик у масовому суспільстві» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Здобувач: Гринків Андрій Петрович, дата захисту 17.06.2013, Київський національний університет імені Т. Шевченка.

Членство в асоціаціях та громадських асоціаціях:

Громадська організація «Український філософський фонд». Дата створення: 29.11.1994.

Нагороди:

Подяка ректора Національного авіаційного університету за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, значний особистий внесок у підготовку високо-кваліфікованих фахівців. Наказ № 137/з від 21.11.2019

Публікаційна активність

(за останні 5 років):

 1. Сідоркіна О.М. Екзистенція буття і мислення особистості в умовах граничної самотності // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (30). – К.: НАУ, 2019. – С. 74-78. (Фахове видання)
 2. Skyba О., Sidorkina О., Poda Т. New information technologies in aircraft: philosophical aspects. // The Fourteenth International Scientific Conference “AVIA-2019”: матер. XIV Міжн. Науково-техн. конф., 23-25 квітня 2019 р. – p. 180-182.
 3. Сідоркіна О.М., Скиба О.П., Пода Т.А. Соціальна природа комунікативних процесів // Філософські обрії : Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди HAH України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Вип. 42. – К. ; Полтава, 2019. – C. 54-58. (Фахове видання)
 4. Сідоркіна О.М. Самотність у комунікативному процесі сучасної людини // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 1 (31). – К.: НАУ, 2020. – С. 78-82 . (Фахове видання)
 5. Сідоркіна О. М. Людина і природа у феномені робінзонади // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (32). – К.: НАУ, 2020. С. 47-51.
 6. Сідоркіна О.М. Особливості знання про природу на ранніх етапах суспільного розвитку // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (34). – К.: НАУ, 2021. – С. 47-51. (Фахове видання)
 7. Сідоркіна О. М. Комунікативні процеси у духовній сфері людини та їх відображення у феномені робінзонади // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 1 (33). – К.: НАУ, 2021. С. 48-52. (Фахове видання).
 8. Сідоркіна О.М. Культурно-екологічні виміри буття людини на ранніх етапах суспільного розвитку // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2022. – № 1 (35). – С. 40-46. (Фахове видання)
 9. Сідоркіна О.М. Традиційне і сучасне у структурі масової свідомості (у контексті міжцивілізаційних викликів) розвитку // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2022. – № 2 (36). – С. 57-62. (Фахове видання)
 10. Сідоркіна О.М. Соціально-філософські аспекти управлінських відносин у контексті сучасних суспільних викликів // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2023. – № 1 (37). С. 72-76. (Фахове видання)
 11. Сідоркіна О. М. Морально-етичні виміри соціальних комунікацій (мовний контекст) // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2023. – № 2 (38). С. 37-42. (Фахове видання)

Публікації у наукометричних  виданнях Scopus та Web of Science

 1. Sidorkina O.,  Skyba O.,  Sukhova N., Poda T. Environmental issues resulting from scientific and technical progress // International science conference «Innovative Technologies in Environmental Science Education» ((ITESE-2019) Divnomorskoe village, Russian Federation, September 9-14, 2019). E3S Web of Conferences. Volume 135 (2019). – Article Number: 03074. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913503074. (Scopus)
 2. 2. Kharchenko J., Kharchenko S., Sidorkina O., Fabrika A. and Rusul O. Features of application of fundamental knowledge in innovativespace ontological aspect // International science conference «Key Trends in Transportation Innovation» (KTTI-2019. Khabarovsk, Russia, October 24-26, 2019) E3S Web of Conferences 157. Volume 157. – Article Number: 04012. DOI://doi.org/10.1051/e3sconf/202015704012 (Scopus)
 3. Kharchenko J., Kharchenko S., Sidorkina O., Fabrika A., Rusul O. Sustainanability of social being as an effect of transforming nonrandom events into constructive energy (synergetic and transcendent approaches) Ural Environmental Science Forum «Sustainable Development of industrial Region» (UESF -2021, May 20, 2021) E3Wed Conferences 258. Volume 258. – Article Number: 07049. DOI:https //doi.org/10.1051/202125807049 (Scopus)
 4. Sidorkina, O., Poda, T., Skyba, O., Chenbai, N., Skyba, I. Internet communications in the information age: Socio-cultural and environmental context // E3S Web of Conferences. VOL 258 (2021). https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125807051 (Scopus)

 Монографії

 1. Скиба О. П., Скиба І. П., Сідоркіна О. М., Шоріна Т. Г. Наукова комунікація в умовах інформатизації суспільства // Соціальні комунікації інформаційного суспільства: теоретичні та прикладніаспекти [Колективна монографія]. – К.: Талком, 2020. – С. 243- 258. DOI 10.18372/42486 URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42486

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікації за фахом:

 1. Сідоркіна О.М., Скиба О.П., Пода Т.А. Соціальна природа комунікативних процесів // Філософські обрії : Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди HAH України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Вип. 42. – К. ; Полтава, 2019. – C. 54-58.
 2. Сідоркіна О.М. Екзистенція буття і мислення особистості в умовах граничної самотності // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (30). – К.: НАУ, 2019. – С. 74-78.
 3. Сідоркіна О.М. Мережеві комунікації та феномен самотності: реалії життєвого світу сучасної людини // Збірник наукових праць Всеукраїнського «круглого столу» «Інформаційне суспільство як «суспільство мереж»» в рамках ІІІ Міжнародного симпозіуму «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація». 28 квітня 2020 року – К.: НАУ, 2020.
 4. Sidorkina O., Skyba О., Sukhova N., Poda T. –Environmental issues resulting from scientific and technical progress E3S Web of Conferences 135, 03074 (2019) / Електронний ресурс – www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/61/e3sconf_itese18_03074.pdf –https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913503074 (Scopus)
 5. Kharchenko J., Kharchenko S., Sidorkina O., Fabrika A. and Rusul O. Features of application of fundamental knowledge in innovativespace ontological aspect // E3S Web of Conferences 157. Volume 157. – Article Number: 04012. DOI:http.//doi.org/10.1051/e3sconf/202015704012 (Scopus)
 6.  Сідоркіна О.М. Самотність у комунікативному процесі сучасної людини // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 1 (31). – К.: НАУ, 2020. – С. 78-82.
 7. Сідоркіна О.М. Екзистенція буття і мислення особистості в умовах граничної самотності // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (30). – К.: НАУ, 2019. – С. 74-78.
 8. Сідоркіна О.М. Мережеві комунікації та феномен самотності: реалії життєвого світу сучасної людини // Збірник наукових праць Всеукраїнського «круглого столу» «Інформаційне суспільство як «суспільство мереж»» в рамках ІІІ Міжнародного симпозіуму «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація». 28 квітня 2020 року – К.: НАУ, 2020.
 9. Пода Т.А., Сідоркіна О.М., Скиба О.П. Вплив навколишнього середовища на формування духовного світу людини традиційного суспільства // матеріали ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Філософія релігії та медицини в постсекулярну добу (присвяченій пам’яті свт. Луки), – К.: Вид-во НМУ ім. О. О. Богомольця 11-12 червня 2020 р. – С. 115-117.
 10. Sidorkina, O., Poda, T., Skyba, O., Chenbai, N., Skyba, I. Internet communications in the information age: Socio-cultural and environmental context // E3S Web of Conferences. VOL 258 (2021). https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125807051 (SCOPUS)
 11. Сідоркіна О.М. Релігійна свідомість у пошуках альтернатив у сучасному глобалізованому світі. – Матеріали Всеукраїнських філософських читань « Між цивілізаційні виклики та соціальна відповідальність людства в умовах глобалізації» (Київ, НАУ, листопад 2022 року). – С. 73-80.

 12. Сідоркіна О.М. Соціально-філософські аспекти управлінських відносин у контексті сучасних суспільних викликів // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2023. – № 1 (37). С. 72-76. (Фахове видання)

 13. Сідоркіна О. М. Морально-етичні виміри соціальних комунікацій (мовний контекст) // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2023. – № 2 (38). С. 37-42. (Фахове видання)

 14.  Соціальна роль та функції релігійної свідомості в історії філософської думки / О. М. Сідоркіна // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія.. – 2009. . – № 2. –. С. 87-91.

 15. Релігійна свідомість в контексті сучасних соціальних процесів / О. М. Сідоркіна // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. . – 2010 . – № 1 (11). . – С. 56-59.

 16. Релігійна свідомість в Україні у системі трансляцій у системі традиційного соціокультурного досвіду думки / О.М. Сідоркіна // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2010. . – № 2 (12). . – С. 176-180.

 17. Роль наукових засад соціальної філософії у дослідженні релігійної свідомості / О. М. Сідоркіна // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. . – 2011. –. № 1. . – С. 77-80.

 18. Динаміка релігійної свідомості: методологічний аспект / О. М. Сідоркіна // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. . – 2011. . – № 2. . – С. 56-59.

 19. Сучасне урбанізоване середовище: інтеграційні тенденції в духовному просторі / О. М. Сідоркіна // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2013. № . – 2 (1. – 8) С. 115-118.

 20. Сучасний духовний простір: умови розвитку / О. М. Сідоркіна // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. . – 2014. . – № 1 (19). . – С. 45-48.

 21. Духовний простір суспільства: соціально-філософський аспект / О. М. Сідоркіна // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2014. – № 2 (20). – С. 51-54.

 22. Особливості кризових взаємодій у сучасному соціальному просторі / О. М. Сідоркіна // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2015. – № 1 (21). – С. 71-74.

 23. Духовний простір суспільства та особистості: уявлення і сприйняття / О. М. Сідоркіна // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2015. – № 2 (22). – С. 57-61.

 24. Духовність і суспільна криза: соціально-філософський аспект вивчення  / О. М. Сідоркіна // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2016. – № 2 (24) – С. 60-63.

 25.  Гуманізм і гуманність культури в інформаційному суспільстві / О. М. Сідоркіна // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2017. № 1 (25). – С. 120-123.

 26. Методологічні засади дослідження сучасного духовно-інформаційного простору / О. М. Сідоркіна // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2018. № 1 (27). – С. 79-83.

 27. Оптимістичний вимір ідеї польоту / О. М. Сідоркіна // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2018. № 2 (28). – С. 112-117.

 28.  Чинники формування сучасного релігійного простору України: соціально-філософський аспект / О.Сідоркіна, О. Скиба // European philosophical and historical discourse. – 2018. – V. 4. – l. 4. – С. 124-128.

 29. Людина індивідуальна та колективна у феномені робінзонади / О. М. Сідоркіна // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2019. № 1 (29). – С. 117-121.

Навчально-методичні праці:

 1. Філософія психології комунікації: Практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 033 «Філософія» освітньо-професійної програми «Філософія комунікації» / уклад.: О.М. Сідоркіна, О.П. Скиба, Т.А. Пода, І.П. Скиба. – К.: НАУ, 2021. – 66 с.
 2. Наукова фахова комунікація: практикум: Практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 033 / «Філософія» освітньо-професійної програми «Філософія комунікації» / уклад.: О.П. Скиба, О.М. Сідоркіна, С.С Орденов, І.П. Скиба. – К.: НАУ, 2021 – 52 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних магістерських робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 033 «Філософія» освітньо-професійної програми «Філософія комунікації» / уклад.: Л. Г. Дротянко, С. С. Орденов, О. М. Сідоркіна. – К.: НАУ, 2021. – 46 с.
 4. Філософія: практикум / уклад.: Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, О. М. Сідоркіна, О. П. Скиба. – К.: НАУ, 2023. – 52 с.
 5. Філософія: Хрестоматія: Навч. посіб. – К.: Вид-во НАУ, 2009. – 244 с.
 6. Філософія: підручник. – К. : НАУ, 2014. – 720 c.