Скиба Оксана Петрівна

 

Доцент кафедри філософії
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету
Кандидат філософських наук, доцент.

Науковий ступінь:

Кандидат  філософських наук за спеціальністю 09.00.02 – «Діалектика і методологія пізнання»

Вчене звання: доцент по кафедрі філософії

Стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО (ІІІ-ІV рівнів акредитації): 20 років

Забезпечення навчальних дисциплін: філософія, філософські проблеми наукового пізнання, логіка, логіка і теорія аргументації, деонтична логіка, інформологія.

Взяла участь у розробці робочих програм з дисциплін «Логіка», «Логіка і теорія аргументації», «Деонтична логіка», «Інформологія». Скиба О. П. здійснює методичне забезпечення своїх основних навчальних курсів: розробляє матеріали для проведення лекційних та практичних занять, самостійної роботи студентів, тестові завдання, комплексні контрольні роботи тощо.

Сфера наукових інтересів (ключові слова):

філософія наукового пізнання, наукові комунікації, інформаційно-комунікаційні системи, вплив інформаційних технологій на наукове пізнання, соціокультурний вимір пізнавального процесу.

Автор та співавтор більше 80 наукових праць, 6 публікацій навчально-методичного характеру, однієї монографії.

Наукові профілі:

Профіль Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212384326

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kg6q0ucAAAAJ&hl=ru

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-5751-0026

Профіль ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Oksana-Skyba-2

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10750

Профіль у репозитарії НАУ:

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/3/simple-search

 

Освіта:

1996-2001                           Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя

2004-2008                           Аспірантура Національного авіаційного університету

30 травня 2011 р.                              Захист дисертації за спеціальністю 09.00.02 – «Діалектика і методологія пізнання».

Тема дисертації «Стиль наукового мислення: методологічний і культурно-історичний виміри».

16 травня 2014 р.                               Доцент кафедри філософії, атестат доцента

Науково-педагогічне стажування за останні 5 років:

з 17.05.2021 по 25.06.2021             1.              Вища школа філософії при Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, свідоцтво: 12СПК 936959 від 25.06.21. (180 год).

26.04.2022 по 25.11.2022                2.              Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації, СП 35830447/ 2927-22, 25 листопада 2022 р. (180 год.)

Участь у вчених радах, наукове керівництво та опонування:

Скиба Оксана Петрівна. Офіційний опонент дисертації подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання (2015) у Національному університеті імені Тараса Шевченка.

Керівництво кваліфікаційною роботою здобувача вищої освіти ОС «магістр» за спеціальністю 033 «Філософія».

Керівництво студентського наукового гуртка з викладачами кафедри філософії «Історія європейської філософії: видатні мислителі» (к.філос.н, доценти Абисова М.А., Пода Т.А., Сідоркіна О.М, І.П. Скиба, О.П. Скиба, Т.Г. Шоріна).

Керівництво науковою роботою студентів при підготовці тез на щорічну конференцію «Політ».

Членство в асоціаціях та громадських асоціаціях:

Громадська організація Український філософський фонд. Дата створення 29.11.1994 року

Нагороди:

Подяка за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, значний особистий внесок у підготовку високо-кваліфікованих фахівців. Наказ № 137/з від 21.11.2019.

 Публікаційна активність

(за останні 5 років):

Публікації у наукометричних  виданнях Scopus та Web of Science

 1. Ordenov S., Еancheva G., Alpatova A., Skyba O., Veselska O. Specificity of Political and Legal Communication in Transitive Societies of the Globalized World. CMiGIN. Lviv, Ukraine, November 29, 2019. – Р. 507-518. (Scopus)
 2. Sidorkina O., Skyba O.,  Sukhova N., Poda T. Environmental issues resulting from scientific and technical progress // International science conference «Innovative Technologies in Environmental Science Education» ((ITESE-2019) Divnomorskoe village, September 9-14, 2019). E3S Web of Conferences. Volume 135 (2019). – Article Number: 03074. (Scopus)
 3. Sidorkina, O., Poda, T., Skyba, O., Chenbai, N., Skyba, I. Internet communications in the information age: Socio-cultural and environmental context // E3S Web of Conferences. VOL 258 (2021). https://doi.org/10.1051/e3sconf/20212(Scopus)

Монографії

 1. Наукова комунікація в умовах інформатизації суспільства / О.П. Скиба, І.П. Скиба, О.М. Сідоркіна, Т.Г. Шоріна // Соціальні комунікації інформаційного суспільства: теоретичні та прикладні аспекти: монографія – К.: Талком, 2020. – 260 с. С. 243-258.

Публікації за фахом

 1. Сідоркіна О.М., Скиба О.П., Пода Т.А. Соціальна природа комунікативних процесів // Філософські обрії : Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди HAH України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Вип. 42. – К. ; Полтава, 2019. – C. 54-58.
 2. Скиба О.П. Трансформації в системі наукових комунікацій в інформаційному суспільстві Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. / О.П. Скиба – К.: НАУ. − №1 (29) − 2019. − С. 77-82.
 3. Скиба О.П. Інтернет-комунікації в інформаційному суспільстві: соціокультурний аспект // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. / О.П. Скиба – К.: НАУ. − №2 (30) − 2019. – С.173-177.
 4. Скиба О.П. Віртуальна ігрова реальність: соціально-філософський контекст / О.П. Скиба – Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – К.: НАУ. − №1 (31) − 2020. – 97-101 С
 5. Скиба О. П. Інформаційні технології: соціально-філософський контекст // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (32). – К.: НАУ, 2020. – С.51-56
 6. Скиба О. П. Екологічна культура як складова духовності сучасної людини. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 1 (33). – К.: НАУ, 2021. – С. 146-150.
 7. Скиба О.П. Екологічна культура людини як основа гармонійного розвитку суспільства // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (34). – К.: НАУ, 2021. – С. 112-117.
 8. Релігійні комунікації і екологічна відповідальність сучасної людини. / Скиба О.П. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. / О.П. Скиба – К.: НАУ. − №1 (35) − 2022. -110-115.
 9. Особливості екологічного дискурсу в інформаційну епоху/ Скиба О.П. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. / О.П. Скиба – К.: НАУ. − №2 (36) − 2022. -125-130.
 10. «Зелене будівництво» як спосіб вирішення екологічних проблем: соціально-філософський аспект /Скиба О.П. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. / О.П. Скиба – К.: НАУ. − №1 (37) − 2023. −107-112.
 11. Мова наукових комунікацій в інформаційному суспільстві: соціально-філософський аспект /Скиба О.П. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. / О.П. Скиба – К.: НАУ. − №2 (38) − 2023. – 43-48.
 12. Вплив соціально-індивідуальних чинників на наукове знання: філософський аспект /Скиба О.П. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. / О.П. Скиба – К.: НАУ. − №1 (39) − 2024. У друці

Навчально-методичні праці

 1. Філософія психології комунікації: методичні рекомендації до самостійної роботи / уклад.: О. М. Сідоркіна, І. П. Скиба, О. П. Скиба, Пода Т.А. – К.: НАУ, 2021.
 2. Наукова фахова комунікація: практикум / О.М. Сідоркіна, С.С. Орденов, І.П. Скиба – К.: НАУ, 2021. – 52.
 3. Філософія: практикум /уклад: Дротянко Л.Г, Матюхіна О.А, Сідоркіна О.М., Скиба О.П. / – К. : НАУ, 2023. – 52 с.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ (понад 5 років)

Публікації за фахом

 1. Проблема стилю мислення в розвитку наукового знання /О.П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2007. – № 2 (6) – С. 125-128.
 2. Стиль наукового мислення в умовах культури постмодерну /О.П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2008. – № 1 (7) – С. 99-102.
 3. Стиль мислення і наукові комунікації /О.П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2008. – № 2 (8) – С. 99-102.
 4. Стиль наукового мислення в соціально-психологічному і соціологічному аспектах /О.П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2009. – № 1 (9) – С. 92-94.
 5. Культурно-історичний вимір стилю наукового мислення аспектах /О.П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2010. – № 1 (11) – С. 172-175.
 6. Стиль наукового мислення в інформаційну епоху /О.П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2011. – № 2 (14) – С. 59-62.
 7. Наукові комунікації в інформаційну епоху /О.П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2012. – № 1 (15) – С. 92-93.
 8. Морально-етичний вимір екологічного пізнання /О.П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2013. – № 2 (18) – С. 118-122.
 9. Небезпека «Беконівського» ідеалу науки / О.П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2014. – № 1 (19) – С. 71-74
 10.  Особливості наукових комунікацій в епоху інформатизації суспільства . / О.П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2014. – № 2 (20) – С. 51-54.
 11. Наукове пізнання в епоху інформаційних технологій /О.П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2015. – № 1 (21) – С. 112-116.
 12.  Інформаційно-комунікаційні технології в науці і освіті сучасного суспільства аспектах /О.П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2015. – № 2 (22) – С. 61-64.
 13. Особливості соціокультурного виміру віртуальної реальності /О.П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2016. – № 2 (24). – С. 116-119.
 14. Технології як фактор становлення інформаційного суспільства: соціально – філософський аналіз аспектах /О.П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2017. – № 1 (25). – С. 77-80.
 15.  Новітні технології в освітніх процесах інформаційного суспільства /О.П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2018. – № 1 (27). – С. 113-117.
 16. Філософія космізму: морально-етичний аспект /О.П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2018. – № 2 (28). – С. 117-121.
 17. Чинники формування сучасного релігійного простору України: соціально-філософський аспект / О.Сідоркіна, О. Скиба // European philosophical and historical discourse. – 2018. – V. 4. – l. 4. – С. 124-128.

Навчально-методичні праці

 1.  Філософія: Хрестоматія: Навч. посіб. – К.: Вид-во НАУ, 2009. – 244 с.
 2.  Історія релігії. Практикум. – К.: НАУ, 2012. – 71с.